تحقیق در مورد سهام و بورس

تحقیق در مورد سهام و بورس

تحقیق در مورد سهام و بورس

در29صفحه قالب word

 

اهداف فصل:

بعد از مطالعه اين فصل شما قادر خواهيد بود:

ـ ويژگي هاي دارايي ها و بدهي ها را تعيين كنيد.

ـ تفاوت دارايي ها از منابع اقتصادي و بدهي ها از تعهدات اقتصادي.

ـ تفاوت بدهي ها از حقوق صاحبان سهم

ـ بحث در مورد موضوعات متنوعي از طبقه بندي صورت وضعيت مالي

ـ تعريف بدهي هاي احتمالي و بحث در مورد نحوة برخورد با آنها

  • چشم اندازي بر فصل

نظر ريپلي:

صورت وضعيت مالي همچنين ترازنامه هم ناميده مي شود. و آن هست يكي از گزارشات اصلي كه حسابدارها آن را آماده مي كنند. يكي از حسابداران اوليه ويليام ريپلي آن را مانند يك تصوير از شركت ؟؟؟ كه دارايي هاي آن در يك طرف و در طرف ديگر بدهي ها و حقوق صاحبان سهام قرار دارد.

دارايي ها و بدهي ها:

دارايي منابع اصلي مي باشد كه داراي منافع آتي هستند. بدهي ها ادعاهايي هستند در مورد منافع دارايي ها قوانين متنوعي در مورد تفاوت بين دارايي ها و بدهي ها از مجموعه منافع اقتصادي و تعهدات اقتصادي ارائه شده است.

تشخيص:

منابع و تعهدات در صورتهاي مالي به عنوان دارايي ها و بدهي ها تنها زماني شناسايي مي شوند كه آنها = تعريف مربوط به خودشان را تأمين كنند و همچنين قابل اندازه گيري، مربوط و قابل اتكاء هم باشند.

دسته بندي:

دسته بندي دارايي ها و بدهي براي معني دار شدن گزارشگري مالي انجام مي شود. گرچه طبقه بندي بكار گرفته شده گاهي باعث روابط روشن خواهد شد. به اين ترتيب كه برخي اهداف (به قيمت چشم پوشي اهداف ديگر) بدست آورده مي شود.

آيا ميكي ماوس يك دارايي است؟ M.A مدير عامل شركت والت دسيني اخيراً اظهار كرده كه ويژگي هاي مثل ميكي ماوس و دونالدراك تنها دارايي هاي اصلي هستند كه شركت دارا است. اغلب مردم با اين نظر توافق دارند. تنها تعجب در اين است كه نه مسكي ماوس و نه دونالذراك و هيچ كس ديگري را كه شناخته شده هستند در ترازنامه شركت والت ديسني ديده نمي شود.

ديسني تنها شركتي نيست كه منابع اصلي دارد و نمي تواند آنها را در صورتهاي مالي خودش آشكار كند. در اغلب شركت ها وجود دارد منابع اقتصادي زيادي كه نمي توان به عنوان دارايي آنها شناسايي كرد. براي مثال حسابداران شناسايي نمي كنند موارد زير را ؟؟؟ ايجاد شده توسط خود توسط خود شركت، توانايي اخذ وام، تحقيق و توسعة در حال پردازش، تخصص و از خود گذشتگي كاركنان يا وفاداري پرسنل. تمام اينها منابع بالقوة شركت هستند اما آنها را در صورت مالي نمي توان آشكار كرد. به طور مشابه خيلي از تعهدات شركتها هم در صورتهاي مالي آشكار نمي شوند به عنوان مثال شركت ها به طور عموم موارد زير را گزارش نمي كنند تمام تعهدات بازنشستگي كاركنان و هيچ يك از تعهدات گنجانده شده در قراردهاي پس از بازنشستگي كاركنان. آيا اين منابع و تعهدات متنوع را بايد در ترازنامه نشان داد ميلي از عناوين اصلي اين فصل است.

فصل مزبور با آنچه مقصود از صورت وضع مالي يا ترازنامه است، آغاز مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيم كه براي تعريف ترازنامه دو راه وجود دارد: روش غير مستقيم يا روش تأكيد بر درآمد و هزينه و روش مسنقيم يا روس تأكيد بر دارايي ها و بدهي ها. FASB = بيشتر طرفدارانش تأكيد بر دارايي ها و بدهي ها است. سپس در همين فصل در مورد دارايي ها و بدهي ها و نيز تعريف اين اقلام صحبت مي كنيم. آنگاه در مورد شرايطي توضيح مي دهيم كه مي توان منابع اقتصادي و تعهدات را در صورت هاي مالي آورد و دليل طبقه بندي اقلام ترازنامه را تشرع مي نماييم. در پايان فصل در اين باره صحبت مي شود كه آيا با تأكيد بر تعريفه هاي ارائه شده در اين فصل مي توان مشخص كرد كه شركت ها كدام موارد از منابع اقتصادي و تعهدات را بايد در صورت هاي مالي نمايش دهند. در فصل هاي 16، 17 و 18، به صورتي مختصرتر، دربارة ماهيت هر يك از اقلام دارايي صحبت خواهيم كرد. در فصل هاي 19 و 20 در مورد طبيعت هر يك از اقلام بدهي و در فصل هاي 21 و 22 دربارة طبيعت حقوق صاحبان سهام، صحبت خواهيم كرد.

تصوير ريپلي:

ارائه به سهامداران و ديگر سرمايه گذاران در دوره هاي زماني منظم خلاصه اي از منابع و تعهدات شركت در يك مشكل تحت نام صورت وضعيت مالي يكي از اهداف اصلي حسابداري مي باشد. گرچه لازم به توضيح است كه پروفسور ويليام (در فصل 4) گفت كه فقط بدان دليل دارايي ها با حقوق صاحبان سهام و بستانكاران برابرند كه حسابداران آنها را چنين بدست مي آورند. همچنين ويليام ريپلي استاد دانشگاه هاي وارد ترازنامه را تصويري ناميد كه تصويري از شركت در يك نقطة زماني خاص مي دهد. برخي اوقات ترازنامه را صورتي از حقوق صاحبان سهام مي نامند كه نقطة معكوس صورت جريان مي باشد. همچنين آن را مانند محاسبة آبي مي داند كه پشت يك سد قرار گرفته در مقابل محاسبة آبي كه از ديوارة سد سرازير مي شود.

 در گذشته هاي دور ترازنامه را به روشي تهيه مي كردند كه آن را روش تأكيد بر دارايي ها ـ بدهي ها مي ناميدند. در اين روش، مي توان به راحتي دارايي ها و بدهي هاي شركت را ليست كرد. تفاوت بين اين دو نشان دهندة مواردي است كه به صاحبان شركت تعلق دارد و وجود همين مورد باعث مي شود كه دو ستون ترازنامه با هم مساوي شوند. اگر كسي حقوق مالكان شركت را بر مبناي ارزش واقعي بازار درج كند، دو طرف ترازنامه هيچ گاه برابر نخواهد شد. اگر حقوق مالكان بر حسب ارزش بازار نوشته شوند، مانند زماني كه يك نفر شركتي را بخرد، در طرف راست ترازنامه مبلغي اضافه وجود دارد كه آن را سرقفلي مي نامند. طرفداران روش مبتني بر دارايي ها ـ بدهي ها مدعي هستند كه از ديدگاه تأكيد ر تعيين ارزش اقلام، اين روش باعث مي شود كه صورت حساب ارائه شده، جهت تصميم گيري براي سرمايه گذاري، مفيدتر واقع شود.

در صورت كاربرد روش تأكيد بر دارايي ها ـ بدهي ها بايد از آنچه يك قلم دارايي و از آنچه يك قلم بدهي به وجود مي آورد، تعريفي ارائه شود. براي مثال، آيا مي توان اقلام زير را به عنوان دارايي منظور كرد: تجهيزات و ماشين آلات اجاره اي، نرم افزار رايانه، يا نام تجاري؟ آيا مي توان اقلام زير را به عنوان بدهي گزارش كرد: پرداخت حق بازنشستگي در آينده با ادعاي مطرح شده در دادگاه؟ اگر كسي تصميم بگيرد كه يكي از موارد خاص را در اين طبقات بگنجاند، در چه زماني بايد آن را در گروه مربوطه گنجاند؟ آيا يك نرم افزار بايد تكميل شده باشد تا بتوان آن را به عنوان يك دارايي ارائه كرد؟ آيا تعهدات مربوط به بازنشستگي بايد قطعي شده باشند تا بتوان آنها را به عنوان بدهي نمايش داد؟ به طور مختصر كدام يك از اقلام را بايد به عنوان دارايي يا بدهي شناسايي و در چه زماني بايد آنها را شناسايي كرد؟