طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

 

 

مشخصات كلي

 

نام ونام خانوادگي :

 

هدف كلي درس

آشنايي دانش آموزاناحترام به بزرگترهاآشناشوند.

هدف هاي جزئي

  • دانش آموزان با احترام به بزرگترهاآشنا شوند.

2-دانش آموزان نسبت به احرتام به بزرگترها از خود علاقه نشان دهد.

  • دانش آموزان بهاهميت بدانند كه احترام بهبزرگتر هايك كارخوب است.
  • دانش آموزان به اهميت احترام به بزرگترها رابدانند.

5-دانش آموزان نتيجه احترام بهبزرگترها رابداند.

هدف هاي رفتاري

1-دانش اموزان 4 مورداز احترام به بزرگترها رابنويسند؟

2- دانش آموزان خاطرهاي از احترام رابه بزرگترها بنويسند ودركلاس بخوانند.

3-دانش اموزاندرمدرسه احترام به بزرگترها رارعايت كنند.

  • دانش آموزان نتيجهاحترامبه بزرگتره ارادرسه سطر توضيح دهد؟
  • دانش آموزان به سوالات پايان درس پاسخ دهد.

وسايل كمك آموزشي

كتاب تخته سياه تصاويري  از احترام به بزرگترها-

روش تدريس

پرسش پاسخ توضيحي قصه گويي

قبل شروع درس

ورودبه كلاس سلام واحوال پرسي حضوروغياب بررسي وضعيت روحي وراني وجسمي دانش آموزان بررسي تكاليف گذشته

ارزشيابي تشخيصي

پرسيدن سوالات ارزرشازدانش آموزان پرسيدن سوالاتي ازدرس جديد براي اين كه ميزاناطلاعات دانش آموزان را ببينيم ارزيابي كنيم