تحقیق در مورد سهام و بورس

تحقیق در مورد سهام و بورس

تحقیق در مورد سهام و بورس

در29صفحه قالب word

 

اهداف فصل:

بعد از مطالعه اين فصل شما قادر خواهيد بود:

ـ ويژگي هاي دارايي ها و بدهي ها را تعيين كنيد.

ـ تفاوت دارايي ها از منابع اقتصادي و بدهي ها از تعهدات اقتصادي.

ـ تفاوت بدهي ها از حقوق صاحبان سهم

ـ بحث در مورد موضوعات متنوعي از طبقه بندي صورت وضعيت مالي

ـ تعريف بدهي هاي احتمالي و بحث در مورد نحوة برخورد با آنها

 • چشم اندازي بر فصل

نظر ريپلي:

صورت وضعيت مالي همچنين ترازنامه هم ناميده مي شود. و آن هست يكي از گزارشات اصلي كه حسابدارها آن را آماده مي كنند. يكي از حسابداران اوليه ويليام ريپلي آن را مانند يك تصوير از شركت ؟؟؟ كه دارايي هاي آن در يك طرف و در طرف ديگر بدهي ها و حقوق صاحبان سهام قرار دارد.

دارايي ها و بدهي ها:

دارايي منابع اصلي مي باشد كه داراي منافع آتي هستند. بدهي ها ادعاهايي هستند در مورد منافع دارايي ها قوانين متنوعي در مورد تفاوت بين دارايي ها و بدهي ها از مجموعه منافع اقتصادي و تعهدات اقتصادي ارائه شده است.

تشخيص:

منابع و تعهدات در صورتهاي مالي به عنوان دارايي ها و بدهي ها تنها زماني شناسايي مي شوند كه آنها = تعريف مربوط به خودشان را تأمين كنند و همچنين قابل اندازه گيري، مربوط و قابل اتكاء هم باشند.

دسته بندي:

دسته بندي دارايي ها و بدهي براي معني دار شدن گزارشگري مالي انجام مي شود. گرچه طبقه بندي بكار گرفته شده گاهي باعث روابط روشن خواهد شد. به اين ترتيب كه برخي اهداف (به قيمت چشم پوشي اهداف ديگر) بدست آورده مي شود.

آيا ميكي ماوس يك دارايي است؟ M.A مدير عامل شركت والت دسيني اخيراً اظهار كرده كه ويژگي هاي مثل ميكي ماوس و دونالدراك تنها دارايي هاي اصلي هستند كه شركت دارا است. اغلب مردم با اين نظر توافق دارند. تنها تعجب در اين است كه نه مسكي ماوس و نه دونالذراك و هيچ كس ديگري را كه شناخته شده هستند در ترازنامه شركت والت ديسني ديده نمي شود.

ديسني تنها شركتي نيست كه منابع اصلي دارد و نمي تواند آنها را در صورتهاي مالي خودش آشكار كند. در اغلب شركت ها وجود دارد منابع اقتصادي زيادي كه نمي توان به عنوان دارايي آنها شناسايي كرد. براي مثال حسابداران شناسايي نمي كنند موارد زير را ؟؟؟ ايجاد شده توسط خود توسط خود شركت، توانايي اخذ وام، تحقيق و توسعة در حال پردازش، تخصص و از خود گذشتگي كاركنان يا وفاداري پرسنل. تمام اينها منابع بالقوة شركت هستند اما آنها را در صورت مالي نمي توان آشكار كرد. به طور مشابه خيلي از تعهدات شركتها هم در صورتهاي مالي آشكار نمي شوند به عنوان مثال شركت ها به طور عموم موارد زير را گزارش نمي كنند تمام تعهدات بازنشستگي كاركنان و هيچ يك از تعهدات گنجانده شده در قراردهاي پس از بازنشستگي كاركنان. آيا اين منابع و تعهدات متنوع را بايد در ترازنامه نشان داد ميلي از عناوين اصلي اين فصل است.

فصل مزبور با آنچه مقصود از صورت وضع مالي يا ترازنامه است، آغاز مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيم كه براي تعريف ترازنامه دو راه وجود دارد: روش غير مستقيم يا روش تأكيد بر درآمد و هزينه و روش مسنقيم يا روس تأكيد بر دارايي ها و بدهي ها. FASB = بيشتر طرفدارانش تأكيد بر دارايي ها و بدهي ها است. سپس در همين فصل در مورد دارايي ها و بدهي ها و نيز تعريف اين اقلام صحبت مي كنيم. آنگاه در مورد شرايطي توضيح مي دهيم كه مي توان منابع اقتصادي و تعهدات را در صورت هاي مالي آورد و دليل طبقه بندي اقلام ترازنامه را تشرع مي نماييم. در پايان فصل در اين باره صحبت مي شود كه آيا با تأكيد بر تعريفه هاي ارائه شده در اين فصل مي توان مشخص كرد كه شركت ها كدام موارد از منابع اقتصادي و تعهدات را بايد در صورت هاي مالي نمايش دهند. در فصل هاي 16، 17 و 18، به صورتي مختصرتر، دربارة ماهيت هر يك از اقلام دارايي صحبت خواهيم كرد. در فصل هاي 19 و 20 در مورد طبيعت هر يك از اقلام بدهي و در فصل هاي 21 و 22 دربارة طبيعت حقوق صاحبان سهام، صحبت خواهيم كرد.

تصوير ريپلي:

ارائه به سهامداران و ديگر سرمايه گذاران در دوره هاي زماني منظم خلاصه اي از منابع و تعهدات شركت در يك مشكل تحت نام صورت وضعيت مالي يكي از اهداف اصلي حسابداري مي باشد. گرچه لازم به توضيح است كه پروفسور ويليام (در فصل 4) گفت كه فقط بدان دليل دارايي ها با حقوق صاحبان سهام و بستانكاران برابرند كه حسابداران آنها را چنين بدست مي آورند. همچنين ويليام ريپلي استاد دانشگاه هاي وارد ترازنامه را تصويري ناميد كه تصويري از شركت در يك نقطة زماني خاص مي دهد. برخي اوقات ترازنامه را صورتي از حقوق صاحبان سهام مي نامند كه نقطة معكوس صورت جريان مي باشد. همچنين آن را مانند محاسبة آبي مي داند كه پشت يك سد قرار گرفته در مقابل محاسبة آبي كه از ديوارة سد سرازير مي شود.

 در گذشته هاي دور ترازنامه را به روشي تهيه مي كردند كه آن را روش تأكيد بر دارايي ها ـ بدهي ها مي ناميدند. در اين روش، مي توان به راحتي دارايي ها و بدهي هاي شركت را ليست كرد. تفاوت بين اين دو نشان دهندة مواردي است كه به صاحبان شركت تعلق دارد و وجود همين مورد باعث مي شود كه دو ستون ترازنامه با هم مساوي شوند. اگر كسي حقوق مالكان شركت را بر مبناي ارزش واقعي بازار درج كند، دو طرف ترازنامه هيچ گاه برابر نخواهد شد. اگر حقوق مالكان بر حسب ارزش بازار نوشته شوند، مانند زماني كه يك نفر شركتي را بخرد، در طرف راست ترازنامه مبلغي اضافه وجود دارد كه آن را سرقفلي مي نامند. طرفداران روش مبتني بر دارايي ها ـ بدهي ها مدعي هستند كه از ديدگاه تأكيد ر تعيين ارزش اقلام، اين روش باعث مي شود كه صورت حساب ارائه شده، جهت تصميم گيري براي سرمايه گذاري، مفيدتر واقع شود.

در صورت كاربرد روش تأكيد بر دارايي ها ـ بدهي ها بايد از آنچه يك قلم دارايي و از آنچه يك قلم بدهي به وجود مي آورد، تعريفي ارائه شود. براي مثال، آيا مي توان اقلام زير را به عنوان دارايي منظور كرد: تجهيزات و ماشين آلات اجاره اي، نرم افزار رايانه، يا نام تجاري؟ آيا مي توان اقلام زير را به عنوان بدهي گزارش كرد: پرداخت حق بازنشستگي در آينده با ادعاي مطرح شده در دادگاه؟ اگر كسي تصميم بگيرد كه يكي از موارد خاص را در اين طبقات بگنجاند، در چه زماني بايد آن را در گروه مربوطه گنجاند؟ آيا يك نرم افزار بايد تكميل شده باشد تا بتوان آن را به عنوان يك دارايي ارائه كرد؟ آيا تعهدات مربوط به بازنشستگي بايد قطعي شده باشند تا بتوان آنها را به عنوان بدهي نمايش داد؟ به طور مختصر كدام يك از اقلام را بايد به عنوان دارايي يا بدهي شناسايي و در چه زماني بايد آنها را شناسايي كرد؟


مهندسي معكوس مغز - Reverse - Engineering the Brain

مهندسي معكوس مغز - Reverse - Engineering the Brain

مهندسي معكوس مغز - Reverse - Engineering the Brain

مهندسي معكوس مغز - Reverse - Engineering the Brain  در 11 صفحه قالب word

 

 

 

 

اشاره :
<مگي ميمون بسيار باهوشي است>، اين را
Tim Buschman، دانشجوي سال آخري مي‌گويد كه در آزمايشگاه عصب‌شناسي پروفسور Earl Miller مشغول پژوهش است. البته ديدن مگي به اين آساني‌ها مقدور نيست؛ براي دور نگهداشتن مگي از محيطي كه انسان‌ها در آن حضور دارند، از او در محيطي مجزا نگهداري مي‌شود تا از رفتار انسان‌ها تأثير نپذيرد. ولي علايم هوشمندي او روي دو نمايشگر كه روبه‌روي بوشمن قرار دارد، قابل مشاهده است. مگي در طول هفت سال گذشته براي مركز علوم مغز و ادراك (Brain and Cognitive Sciences: BCS) دانشگاه ام‌آي‌تي كار كرده است. اين ميمون، سه ساعت در روز به بازي‌هاي كامپيوتري مشغول است كه بيشتر با هدف ساخت و پرورش الگوهاي كلي توسط مغز مگي و سپس استفاده از آن الگوها به عنوان ابزار، طراحي شده اند. بوشمن (شايد به طنز) مي‌گويد: <من حتي با اين كار نيز مشكل دارم>. منظور او حركت به سمت بالا و پايين در يك بازي كامپيوتري است كه شامل عملگرهاي منطقي است كه در گروه‌هاي خاصي قرار مي‌گيرند.


تحقیق پاراالمپیک

تحقیق پاراالمپیک

تحقیق پاراالمپیک

تحقیق پاراالمپیک  در 23 صفحه قالب word

 

پاراالمپیک تاریخچه پاراالمپیک

ورزشکاران مستعدی که قادر نیستند همانند سایر ورشکاران در شرایطی معمولی به رقابت بپردازند. این بازیها همانند رقابتهای عادی المپیک و غالبا" در همان شهر یا کشوری که این بازیها انجام میشود، هر 4 سال یک باربرگزار میگردد. آنهایی که در این رقابتها شرکت میکنند بر اساس نوع ناتوانی جسمی و معلولیتشان دسته بندی می شوند 
آیا برایتان جالب نیست بدانید افراد معلول و آنهایی که از مشکلات جسمی رنج می برند هم ورزشهایی جهانی دارند و در سطح توانایی خودشان به رقابت می پردازند.
رقابتهای این افراد در سطح بین المللی با نام "رقابتهای پارالیمپیک ( Paralympics)" برگزار میشود و مخصوص کسانیست که ناتوانیهای جسمی دارند. 
رقابتهای پارالیمپیک چیست؟
رقابتهای پارالیمپیک بازیهایی است برای ورزشکاران برجسته و مستعدی که قادر نیستند همانند سایر ورشکاران در شرایطی معمولی به رقابت بپردازند. این بازیها همانند رقابتهای عادی المپیک و غالبا" در همان شهر یا کشوری که این بازیها انجام میشود، هر 4 سال یک باربرگزار میگردد. آنهایی که در این رقابتها شرکت میکنند بر اساس نوع ناتوانی جسمی و معلولیتشان دسته بندی می شوند.

   


تحقیق درباره خراسان

تحقیق درباره خراسان

تحقیق درباره خراسان

تحقیق درباره خراسان در 17 صفحه قالب word

 

نهبندان پارچه بافی

پارچه بافي در تمام نقاط استان خراسان انجام ميشود. بافت پارچه هايي براي تهيه و دوخت انواع البسه مردانه و زنانه ، بافت حوله- جابندو...از وظايف سنگيني است كه برعهدة زنان مي باشد. فرتي farati و كرباس دو اصطلاح عمومي است كه به محصولات أين كارگاهها اطلاق ميشود امروزه با رواج استفاده از پارچه هاي ارزان قيمت و رنگارنگ كارگاهها ي پارچه بافي نيز از كار افتاده اند. كارگاههاي كوچك چوبي كه در گوشه اتاق نشيمن همه خانه هاي روستايي هنوز جاي خالي اش بچشم مي خورد و با در مناطق دور افتاده هنوز براي بافت حوله مورد استفاده قرار مي گيرد

شمال خراسان بافت نوارهای تزيينی

به عمل بافت نوارهاي تزئيني در شمال خراسان مداخل بافي با جهره بافي ميگويند كارگاه بافت مداخل از جنس چوب ساخته ميشود. هريك از نخهاي تار به يك صفحه چهار گوش از جنس پوست و يا امروزه نگاتيو عكسهاي راديولوژي وصل شده استو بافنده تا تغيير وضعيت هريك از صفحه ها به نقش پردازي بر روي نوار مبادرت مي ورزد.

قوچان پوستين دوزی

زندگی دامداری و کوچ نشينی همراه با سردی هوا در شمال خراسان سبب رواج استفاده از پوستين و در نتیجه پوستين دوزی شده است.

قوچان  پوستين دوزی 

هواي سرد و دام فراوان قوچان أين صنعت دستي را بوجود آورده است، پوستين دوزي يك صنعت سنتي و قديمي است. پوستين هاي قوچان در ميان دامداران شمال خراسان معروف است. پوستين دوزي از مشاغلي است كه افراد خاصي به آن مبادرت مي ورزند كه اجدادشان براي آنها به ارث گذاشته اند ، مركز اصلي و مهم آن قوچان است. استفاده از پوستين در اكثر شهرهاي شمالي خراسان در فصول سرد رايج است. در حال حاضر در قوچان يك نفر به أين حرفه اشتغالف دارد كه اجدادش يكي دو نسل قبل از او از أين راه امرار معاش مي كردند. كار تهيه پوست كه جزو مراحل اوليه مي باشد بر عهده خود پوستين دوز است.


تحقیق پایش و اقسام آن

تحقیق پایش و اقسام آن

تحقیق پایش و اقسام آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27

 

پایش (Moritoring)

جمع آوری اطلاعات بوسیله فعالیتهایی از قبیل ثبت مشاهدات، انجام اندازه گیری‌ها و آنالیز آزمایشگاهی نمونه‌های جمع آوری شده در یک مکان خاص یا محل مورد علاقه پایش نام دارد. پایش معمولا مستلزم دیدار محل موردنظر برای جمع آوری اطلاعات مطالق با یک برنامه زمانی خاص یا در طول زمان از پیش تعیین شده است.

اغلب دستگاههای پیچیده برای اندازه گیری‌های میدانی در محل موردنظر استفاده می‌شوند و نمونه‌های هوا، آب، گیاهان یا جانوران جمع آوری می‌شوند و بعدا در آزمایشگاه آنالیز می‌شوند.

انواع پایش

 1. Emission Monitoring پایش انتشار

عبارتست از پایش انتشارات صنعتی در منبع. یعنی پایش آلاینده‌های رها شده از واحد صنعتی به محیط زیست.

 1. process Monitoring پایش فرایند

عبارتست از پایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فرایند تا با استفاده از کنترل فرایند و فنون بهینه سازی تایید شود که عملکرد واحد صنعتی در داخل دامنه‌ای است که برای عملکرد صحیح آن مناسب در نظر گرفته می‌شود.

Is monitoring of physical & chemical parameters of the process in order to contirm, using process control & optimization techniqnes, that the plant performance is within the range considered appropriate for its correct operation.

 1. Impact Monitoring پایش اثر

عبارتست‌از پایش مقادیر آلاینده‌ها (ترازهای آلاینده‌ها) داخل محیط‌های واحد صنعتی و ناحیه تاثیر آن و اثرات آن بر روی اکوسیستم‌ها.

is monitoring of pollutants’ levels within the enviyons of the plant and its area of influence, and the effects on ecosysems.

طرح فرایند نمونه برداری (Sampling Process Design)

انتخاب یک مکان پایش خاص شامل 4 فعالیت است:

 1. توسعه و درک هدف پایش و اهداف متناسب کیفی داده‌ها.
 2. شناسایی مناسبترین مقیاس فضایی برای هدف پایش مکان.
 3. شناسایی مکانهای عمومی که محل پایش باید در آن واقع شود.
 4. شناسایی مکانهای پایش خاص.

اقسام پایش

 1. Compliance Monitoring (پایش تطبیقی)

اطلاعات مورد نیاز را برای انتخاب تعداد نمونه بردارها و مکانهای نمونه بردار شامل Isopleth maps، نقشه‌های تراکم جمعیت و Source location است.


تحقیق انقلاب مشروطه

تحقیق انقلاب مشروطه

تحقیق انقلاب مشروطه

حقیق انقلاب مشروطه در 16 صفحه قالب word

انقلاب مشروطه

پیشگفتار

در سال 1283 شمسی با تلاش علماء و روشنفکران زمینه برای یک انقلاب علیه خاندان قاجار فراهم گردید که انقلاب مشروطه نام گرفت:

وقایع پیش از انقلاب مشروطه

در سالهای پایانی حکومت ناصر‌الدین شاه قاجار اوضاع ایران به تدریج رو به وخامت نهاد و با مرگ شاه اوضاع آشفته‌تر شد. مظفر‌الدین شاه که پس از کشته‌شدن پدر به سلطنت رسید فردی بیمار و ملایم بود و دست کم مدتی برای پذیرش افکار اصلاح‌طلبانه آمادگی داشت. وی امین‌السلطان را که مورد تنفر عامه بود برکنار و امین‌الدوله را به جای او منصوب کرد او برای پرداخت حقوق حرمسرای پدر، برآوردن خواستهای مالی مکرر درباریان تازه وارد که سالها متنظر چنین فرصتی بودند و سفر «درمانی» به چشمه‌های آب معدنی اروپا به پول فراوان نیاز داشت. ولی صدراعظم نتوانست وام جدیدی از انگلیس دریافت کند. بدین سبب شاه امین‌الدوله را برکنار و بار دیگر امین‌السلطان را به صدراعظمی انتخاب کرد.

مظفرالدین شاه

امین لسلطان

امین‌السلطان، دو وام بزرگ از روسها گرفت. در وام نخست، ایران تعهد کرد تمام بدهی خود را به انگلستان بپردازد و از این پس، بدون جلب رضایت روسها، از کسی وام نگیرد. در برابر وام دوم، امین‌السلطان روسها را از امتیازات اقتصادی عمده‌ای بهره‌مند ساخت. افزون بر این، روسها بر امضای یک معاهدة گمرکی پای می‌فشردند. براساس این معاهده که سرانجام در 1902م به امضا رسید بر اقلام وارداتی روس تعرفه‌ای کمتر از 5% ارزش کالا که مرسوم زمان بود، گمرک بسته می شد. روسها برای تضمین وامها فردی بلژیکی به نام نوز را که به آنها تمایل داشت به عنوان رئیس گمرک ایران تحمیل کرده بودند با تسلط بلژیکیها بر گمرک ایران به دلیل تبعیضی که آنها در مورد بازرگانان ایرانی در مقابل تجاوز روس روا می‌داشتند شکایات فراوانی از بازرگانی ایرانی می‌رسید. این دو وام و درآمد ناشی از گمرک بیشتر در سه سفر شاه به اروپا در سالهای 1907-1900م هزینه گردید و شرایط اقتصادی بیش از پیش رو به وخامت نهاد.


تحقیق عيب يابي الكتريكي

تحقیق عيب يابي الكتريكي

تحقیق عيب يابي الكتريكي

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

 

تعداد صفحات: 28

 

عيب يابي الكتريكي:

يك كامپيوتر لپ تاب با برنامه نويسي pic ، ارتباطات وبرنامه هاي عملياتي از ضروريات تجهيزات مدرن امروزي است ،مهندسان ، مديران توليدي، سرپرستان تعميراتي ،تعميركاران فني، تكنسين هاي برق ،تكنسين هاي كارافزار، دستگاههاي تعميراتي، همگي نيازمند به داشتن pic دانش كامپيوتري، آموزش و مهارت در عيب يابي مسائل كامپيوتري مي باشد.

آموزش PIC عموما داراي تاثير ژرفي نخواهد داشت تا زماني كه شخص مورد آموزش به درجه اي حقيي از مهارت درچندين زمينه رسيده باشد،دانش و مهارت در برق، عيب يابي و كاربري كامپيوتر(مديريت كامپيوتر) پيش نيازمندهاي ضروري براي همسان سازي موثر در آموزش PIC پايه است. نويسنده در يافته است كه دوره طولاني له يادسپاري وارد مطالعهشده از يك دوره حرفه اي كه در يك كالج دو ساله محلي( فوق ديپلم)گذرانده مي شود، پرهزينه تر از يك دوره سريع و فشرده در يك كارخانه است.

دوره ايجاد شده توسط كارخانه ها ضرورتا همان مواردي كه در يك كالج دو ساله باشد را پوشش مي دهد. تفاوتهاي عمده د رميزان ساعات تدريس و زمان كارگاه مي باشد. دوره JC چهار ساعت كلاس هر هفته اي براي 15 هفته بود. سرساعت زمان كارگاه براي انجام كارهاي عملي عيني بر روي مسائل ومواردي كه در ساعات اول مبهم به نظر مي رسيد بود زماني اضافي در منزل بر روي مطالعه كارهاي عملي وبرنامه اي نوشتاري سپري مي شود همچنني JC شبانه زمان فوق العاده كارگاه براي PIC ها وكامپيوترها باز مي بود.

بر خلاف آن دوره درون كارخانه اي 5تا8 ساعت در روز مي باشد، فعاليت هاي كلاسي بسيار سريع و فشرده به منظور پوشش دادن مقاديري از موارد در برگرفته شده مي باشد. مربي بسيار با معلومات و با تجربه بوده د رحين اينكه سعي داشتيم برنامه ها را به منظور بررسي چگونگي عملكرد آنها بر تجهيزات در ميز كار آموزش قرار دهيم. مربي نيز مواد درسي دوره را پوشش مي داد. در پايان هر روز ذهن هاي ما انباشته از اطلاعات بود و در پايان هفته همگي دوره را گذرانديم اما به يادآوري آنچه روز اول ياد گرفته بوديم بسيار سخت بود.

فنون پايه عيب يابي مسائل براي هر نوع موقعيت و حرفه اي به كار گرفته شده است.

شناخت واقعي از مسائل براي حل آنها ضروري مي باشد بسياري از اوقات يك عيب ياب بي تجربه در يك يا چندين علت از بروز مسائل دچار اشتباه خواد شد حل كردن دلايل به طور عمومي فقط مسائل را به تاريخ عقب تري به تعويق مي اندازد. تا زماني كه مسائل ممكن است به ابعاد وسيع رشد يابد.

يك مثال اين است كه زماني شخص سردردي را تجربه مي كند و يك مسكن در معمولي مثل آسپرين استفاده مي كند مساله اصلي ممكن است يكي از اين مسائل باشد. چشم ها  نياز به بررسي داشته باشند با تجويز يا عدم تجويز دارو، كشيدگي عضلات، استرس، تومور، گرفتگي رگهاي خوني، يك زخم كهنه، همين مساله در دستگاه نيز اتفاق مي افتد، يك فيوز در مدار مي سوزد و شخص تعمير كار فيوز جايگزين را بر مي دارد وداخل نگه دارنده فيوز قرار مي دهد خيلي چيزها هستند كه ميتوانند سبب سوختن فيوز بر اساس پيچيدگي مدار آن گردند.

جريان برق بيش از حد سبب سوختن فيوز مي گردد، جريان برق بيش از اندازه ممكن است دراشد: بارگيري بيش از حد بر روي سيم حامل، اتصال كوتاه بين سيم ها، سيم هاي اتصال به زمين (granded) مدار كوتاه در سيم حامل، بارالكتريكي اتصال به زمين تحليل رفتن ولتاژ غيره باشد.اگر شخص تعمير كار مشكل مدار قبلي را حل نكند براي جايگزيني فيوز و بازيابي ممكن است نتايج منفي به بار آيد.


تحقیق در مورد آداب زمان خروج

تحقیق در مورد آداب زمان خروج

تحقیق در مورد آداب زمان خروج

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 26 صفحه 

 

 

 

آداب زمان خروج

 • تعيين زمان خروج

دقت در زمان خروج به قصد سفر يكي از فاكتورهاي مهم مي‌باشد. شخص مسافر بايد در برنامه‌ريزي خود براي مسافرت زمان مناسبي را براي سفرش برگزيند. اگر به قرآن كريم رجوع كنيم كه قرآن كريم به نقش زمان توجه خاصي دارد كه اين را از قسم‌هاي متعدد قرآن به زمان، مي‌توان متوجه شد. مانند قسم به شب «والليل»[1] قسم به روز  «والضحي»[2] و قسم به عصر «والعصر»[3] كه اين گونه آيات اهميت و نقش زمان رابه طور كلي نشان مي دهد. خداوند در سوره سبا مي‌فرمايد:‌«سيروا فيها لَيالِيَ واَيَاماً»[4] «شبها و روزها در اين آباديها سفر كيند» در اين آيه كلمه «ليالي» اختصاصا دركنار «اياما» به معني روزها ذكر شده است و شايد نشان از توجه ويژه قرآن كريم به سفر درشب باشد در سوره اسراء نيز خداوند به سفر در شب اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد : «سُبحانَ الَّذي أسري بِعَبْدِه لَيلاً»[5] «منزه است آنكه بنده خودش را شبانه حركت داد» همچنين در آيه ديگري به مسير در شب اشاره شده است: «فَاَسْرِ بِاَهلِكَ بقطِعٍ مِنَ الّيلِ»[6] «كسان خود را در پاره‌اي از شب حركت بده» [7] با استناد به اين آيات اهميت زمان در سفر به خصوص سفر شبانه مشخص ميِ‌شود.

در روايات نيز براي زمان خروج آدابي بيان شده است مثلا سفر در روزهاي خاصي از هفته يا ماه توصيه و يا نهي شده است وهمچنين به سير در ساعاتي از شبانه روز مخصوصا شب سفارش شده است. در روايتي آمده كه حضرت رسول صل الله عليه وآله فرموده است: «عليكم بالسير بالليل فإنَّ الارض تطوي بالليل»‌[8] بر شما باد كه به هنگام شب سفر كنيد زيرا كه زمين در شب در نورديده مي‌شود. نزديك به همين حديث نيز از امام صادق  عليه السلام نقل شده است.[9]  احتمالا سفارش به سير در شب به خاطر خصوصياتي است كه شب نسبت به روز دارد، مثل سكون و آرامش در شب- تاريكي  هوا (كه سبب دور شدن از ديد دشمن مي‌شود مخصوصا در جنگ‌ها) و نيز مساعد بودن هوا نسبت به روز.

با توجه به روايات، سفر در بعضي روزها مثل شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، خوب است، و در روزهاي دوشنبه چهارشنبه وجمعه مخصوصا قبل از ظهر خوب نيست.[10] (مسافرت قبل ازظهر روز جمعه شايد به علت ضايع شدن نماز جمعه مورد نهي واقع شده است.) و همچنين روزهاي سوم، پنجم، سيزدهم وشانزدهم، بيست و يكم و بيست و چهارم هر ماه را نحس دانسته اند.[11] حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر انسان در شرايطي قرار گيرد كه لازم باشد در يكي از اين روزها سفر كند، در اين‌ صورت تكليف چيست؟ در اين باره روايتي وارد شده كه بر حسب آن شخصي از امام صادق عليه السلام مي‌پرسد:‌ آيا سفر در روزهاي مكروه مانند چهارشنبه و غير آن كراهت دارد؟‌ امام فرمود:‌ سفرت را با صدقه آغاز كن و هر وقت قصد كني راهي سفر شو……[12]

2- آغاز سفر با دعا وصدقه

بهتر است كه شخص مسافر سفر خود را با دعا واستمداد از ياري خداوندمتعال شروع كند تا حضور پرقدرت خداوند لايزال را در تمام مراحل سفر احساس كند.

بر اساس آيات قرآن كريم ونيز روايات به جا مانده از ائمه معصومين عليهم السلام،‌ دعا و مناجات هنگام سفر جايگاه رفيعي دارد. در اين مورد مي‌توان به دعاي اصحاب كهف در آن هنگام كه به غار پناه مي‌بردند اشاره كرد كه گفتند: «رَبَّنا و ءاتِنا مِن لَدُنكَ رَحَمةً وَهَيّ ءلَنا مِن امرنا رَشَداً» [13] (پروردگارا ما را از سوي خودت رحمتي عطا كن و راه نجاتي براي ما فراهم ساز)

ونيز آن هنگام كه حضرت موسي عليه السلام به فرمان خداوند مامور شد كه به سوي فرعون برود و او را به پرستش خداي يگانه دعوت كند چنين دعا فرمودند كه:  « رَبِّ اشرَح لي صَدري وَ يَسّرلي اَمري واحلُل عُقَدةً مِن لِساني يَفقَهوا قَولي» [14] پروردگارا سينه‌ام را گشاده كن و كارم را برايم آسان گردان و گره از زبانم بگشاي تا سخنان مرا بفهمند. و در جاي ديگر قرآن مي‌فرمايد بعد از سوار شدن بر مركب نعمت پروردگارتان را متذكر شويد و بگوييد «سُبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنا هذا وما كُنّا لَهُ مُقرِنينَ» [15] در روايت نيز به استحباب دعا هنگام مسافرت اشاره شده است در روايت است كه امام صادق عليه السلام چون آهنگ سفر مي‌كرد مي‌فرمود: «اللهم خَلَّ سَبيلَنا و احسن تسييرنا و اعظم عافيتنا»

خدايا راه ما را امن و وبي مانع گردان وسهولت زندگي و توفيقمان درامور را كامل ساز وعافيتمان را عظيم فرماي[16] در روايتي ديگر از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:‌هرگاه (خواستي) از منزلت بيرون بروي بگو «بِسمِ الله توكلتُ علي اللهِ،‌ لا حولَ ولا قوةَ الاّ باللهِ اللهم اني اَسئلكَ خيرَ ما خرجت له و اعوذبك من شرّ ماخرجت له اللهم اوسع عَليَّ من فضلِكَ و اتمم عَليَّ نعمتك واستعملني في طاعتك واجَعل رغَبتي فيما عِندك و توفني علي ملتك و مِلةِ رَسولك صلي الله عليه و آله»[17] صدقه دادن نيز در زمان مسافرت مورد تاكيد آيات است و قرآن كريم نيز در روايات متعدد انسانها را به تصدق وانفال دعوت مي‌كند مانند:‌ «اَن تَصَدَّقوا خَيرٌلكم»[18]

با توجه به روايات مي‌توان برداشت كرد كه تاثير صدقه آنقدر زياد است كه باعث مي‌شود نحوست روزهاي خاص از بين برود و رفع بلا شود. چنانچه از امام صادق عليه‌السلام نقل است: «تَصَدَّقَ و اخرُج أيَّ يومٍ شِئت»[19] صدقه بده وهر روز كه مي‌خواهي سفركن.

3- مشايعت مسافر

طبيعتا سفر با ترك وطن، دوستان، خانواده و همراه است و هر چند كه اين سفر كوتاه مدت باشد، باز هم مسافر از اينكه ديار خود را ترك مي‌:ند و ازخانواده خويشانش جدا مي‌شود، دلتنگ و نگران است.

يكي از آداب خوب از گذشته تا امروز اينست كه مسافران توسط خانواده، دوستان و اقوام تا محل سوار شدن بر مركب يا تا قسمتي از راه بدرقه مي‌شوند. اين همراهي باعث دلگرمي شده ومحبت و دوستي بين مسافران و مشايعت كنندگان را چند برابر مي‌كند.

از روايات نقل شده نيز مي‌توان به اهتمام اهل بيت به اين موضوع پي برد. از امام صادق عليه السلام و او از پدرش امام محمد باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: « بدرستيكه علي عليه السلام در سفري به يك نفر ذمي همراه بود او گفت : تو به كجا مي روي؟ فرمود : به كوفه: چون راه ايشان جدا مي‌شد علي عليه السلام با او به راه افتاد، ذمي گفت: راه خود را ترك كردي تومي‌گفتي كه به كوفه مي‌روي! فرمود:‌مي‌دانم، گفت: پس چرا با من آمدي؟ فرمود اندكي بدرقه كردن و همراه شدن با رفيق راه از خوبي مصاحب است. و پيغمبر به ما چنين فرمان داده مرد ذمي گفت:‌ آيا چنين  گفته؟ امام فرمود: آري، ذمي‌ گفت: اين است وجز اين نيست پيروي كرده او را هر كس پيروي كرده براي كارهاي بزرگوارانه او بوده و من گواهي مي‌دهم كه بردين توهستم. ذمي با امام برگشت و چون او را شناخت . مسلمان شد.[20] در سيرة پيامبر گرامي اسلام (ص) نيز مشايعت مسافران وجود دارد. در روايت است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله چون با مومنين وداع مي‌كرد مي‌فرمود:‌ خدا تقوي را توشه راهتان سازد و به سوي هر خير رهبري كند وهر حاجتي كه داريد بر آورد و دين ودنياتان را سالم بدارد و شما را به سوي  خويشان و دوستان سالم بازگرداند.»[21][1] ليل/1

تحقیق در مورد برنامه مونتاژ نهايي

تحقیق در مورد برنامه مونتاژ نهايي

تحقیق در مورد برنامه مونتاژ نهايي

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 11 صفحه 

 

 

 

برنامه مونتاژ نهايي

برنامه مونتاژ نهايي يك سري كامل از محصولات ساخته شده را در بعد از دوره زماني تعيين مي كند.اين برنامه براي برنامه ريزي و كنترل برنامه نهايي به كا رمي رود.شامل روانه كردن سفارشات برنامه نها يي و برداشتن اجزا تركيبات، زير مونتاژها، رنگ كردن يا ساير اختتاميات، جدول بافت يا خريد هر بخش مركب كه تحت كنترل MPS نيست اما نيازمند به برنامه نهايي است و به طور خلاصه كنترل FAS كه سهم كسب و كار از تركيبات محصولات تكميل شده آماده براي بارگيري، مي باشد. اين ممكن است بر حسب سفارشات مشتري، بخش ناهايي محصول ، شماره سريال يا شماره مخصوص سفارش مونتاژ تعيين شود.

 

رابطه با MPS

برنامه اصلي توليد نشان دهنده يك برنامه ساخت پيش بيني شده است.FASبرنامه واقعي ساخت مي باشد. MPS  برنامه در بخش ها ، اختيارات ،و يا گروههاي بخش ها توزيع مي كند . نظر به اينكه FAS آخرين توزيع دقيقا در بخش آخر- تعريف شده است . فرق MPS  اين است كه به طور كلي پيش بيني هايا تخمين هاي سفارشات مشتري را با سفارشات واقعي پس از استفاده ازناقص  اين پيش بيني ها يكي مي كند. FAS نشان دهنده آخرين تعديل ممكن كه مي تواند توسط MPS صورت گيرد مي باشد. بنابر اين توصيه مي شود كه اين تعديل هر چه ديرتر صورت گيرد. هر بخش حل نشده بر روي FAS شروع بخشي ازفهرست موجودي كالا هاي تكميل شده شركت مي باشد.

FAS از MPS تفكيك و جدا شده است. تفاوتي كه بيشتر به ديد مي آيد در جمع آوري سفارشات از محيط مي باشد. MPS به  طور مشخص در صورت هاي بزرگ و اختيارات تعيين مي گردد.با توجه به اينكه FAS بايد بر حسب بخش هاي پاياني پيكر بندي شود.به هر حال حتي در ساخت سهام شركت هاي (مانند اتان آلن و بلك اند دكر) MPS از بخش هاي مختلف قوام يافته است.هما نند همه مدل هايي از جدول كه فقط در انتها متفاوت هستند . يا همه مدلهاي دريل هاي برقي كه تنها در سرعت چرخش چرخ دنده هاي آن با يكديگر متفاوت مي -باشند.در هر دو مورد انعطاف پذيري تا سرحد تعهد براي بخش هاي پاياني حفظ مي شود.

ذكر  اين نكته مهم اسن كه در شركت هاي سهامي يك صورت تك سطحي از مواد براي هر بخش نگهداري مي شود.يعني كه تغيير از MPS به FAS با جانشيني يكي از شماره ها ي بخش هاي پاياني با يكي ديگر به سادگي امكان پذير است.هر دو ارزشمندند، هردوبه يك شيوه تشريح مي گردند. براي بعضي شركت -هاي سهامي MPS برحسب بخش پاياني معمول يا بيشتر تكميل شده تعيين مي -گردند.بر اساس اطلاعات واقعي فروش دريافت شده، ساير بخش هاي پاياني جايگزين شده اند.اين فرآيند تا آنجا ادامه مي يابد كه تمام جايگزيني هاي پاياني انجام گرفته باشند.

براي شركت هاي جمع آوري شفارش و ساختن سفارش ، صورت موجودي بخش پاياني مواد نگهداري نمي شود.اگر FAS بر حسب سفارشات مشتري تعيين شود.اين سفارش بايد به معادل آن در صورت تك سطحي موجودي مواد تفسير گردد.اين است كه سفارشات بايد منجر به تشريح مواد براي ترخيص سفارش،اتخاذ و ادامه كارها گردد.اين به سادگي وفق مي يابد اگر سفارش مشتري در مدل هاي مشابه همانند صورت برنامه ريزي شده تعيين گردد. براي كشاورزان اين به معني تعيين نام يك شاخه، اسب بخار،و حمل يك قطار اصطلاحات مي باشد. اجتناب از استحکام FAS تا آخرین لحظه ممکن به معنی این است که افق زمانی به اندازه دیکته شده توسط مونتاژ نهایی طول  خواهد کشید.( شامل آماده سازی اسناد و ترخیص مواد).تکنیک هایی که با عث تاخیر FAS می شوند شامل صورت ساختار،جفت و جور کردن سیستم ورودی / تقبل سفارش، مونتاژ جزئی ،و طراحی فرایند/تولید به وسیله این اهداف می باشد.

 

FAS درهیل رم

شرکت هیل رم ، یکی از قسمت های صنایع هیلنبراند می باشد که تولید کننده وسائل بیمارستانی و تجهیزات پزشکی می باشد. یک محصول  با یک جدول و چهار قابلیت مختلف و 10 متغیر سطح بندی شده اعلی باعث بوجود آمدن 160(4*4*10)بخش نهایی امکان پذیر می شود.اجازه دهید روش یک صورت بزرگ را برای برنامه ریزی اصلی تولید وبرنامه مونتاژ نهایی را در این محیط آزمایش کنیم.

شکل 6016یک صورت بزرگ مواد از این گروه محصولات را نشان می دهد.هدایت زمانی تولید برای 20 هفته به معنای این است که MPS  باید تا سرحد ممکن پیشروی در آینده گسترش یابد.این به معنی آن است که یک دوره زمانی  MPS باید درحداقل دوره زمانی برای هر بخش معمول و صورت های مواد نشان داده شده در شکل 6016نگهداری شود.

هدایت زمانی مونتاژ نهایی برای این محصول چهار هفته است.این بخش قابل بررسی را در گیر، روانه سفارش ، ترخیص قسمت مرکب ، جوشکاری قطعات،ساییدن و تسطیح سطح جوشکاری شده ،گریس کاری ، نقاشی و مونتاژ نهایی می کند. هیل رم اساسا یک شرکت مونتاژ برای سفارش می باشد.اما برخی صورت کالاهای تکمیل شده در آن لحاظ می شود.به این معنی که برای هر 160 بخش جدول یک سند تعادل موجود باید نگهدای شده باشد.این دارای عدم مشارکت در  سند دوره زمانی می با شد.روي هم رفته اسناد 19 دوره زماني موردنياز است(براي هر عدد يك امكان و بخش معمول)براي 20 هفته حداقل 5 هفته نگهداري شود.به علاوه اسناد 160 دوره زماني ، براي هر بخش 1 تا 4 هفته نگهداري شود.وظيفه FASاست كه اسناد MPSرا در اسناد FAS به همان صورت  نقش در طول زمان در نظر مي گيرد.اين كار بوسيله تعامل برنامه مونتاژ اصلي با بازاريابي انجام مي گيرد، چون كه FAS  نشان دهنده حد غايت فرآيندهاي MPS است.

وظيفه مربوطه تقبل سفارش است.چون كه سفارشات مشتري ممكن است بوسيله FASيا سيستم MPS متقبل شود.شكل 6.17،6.18و6.19اين فرآيند را نشان مي دهند.شكل 6.17يك سندFAS را براي 160 بخش نشان مي دهد.آن فقط در طول هدايت زماني چهار هفتهFAS  نگهداري مي شود.سند براي 622 مدل مي باشد.با گان استوك رنگي در بالا و تركيب01B   boot/caster ؛شماره كالا هاي تكميل شده،با تعريف اين موقعيت 17123-01B GAN.

توجه داشته باشيد كه سند فقط شامل سفارشات می شود(نه پیش بینی ها)و آنها برای محاسبه سطوح قابل انجام استفاده می شود.این پیمان نامه نشان می دهد که FASدر موقعیت مخصوص محصولات را تکمیل می کند.50 واحدی که در این هفته تکمیل شده اند دلیلی بر عدم قطعیت نمی باشند.اگر یک سفارش از مشتری برای آنها دریافت شد همه آنها در سهام منظور می شوند، ضرورتا شرکت یک سفارش فروش نوشته بود.

شکل 6017 همچنین ثبت یک سفارش برای 200 واحد را نشان می دهد.درخواست تکمیل بارنامه مشتری هر چه سریعتر انجام می گیرد.منطق ATPمنجر به انجام سفارش در هفته 3 می شود،چون که فقط 160واحد می تواند قبل از هفته 3 پذیرفته شود.ای پس و پیش ها در شکل 6.17 نشان داده شده اند.بخش تحتانی رده بندی داده های سفارشات را پشتیبانی می کند.سفارشات مشتری با یک کد F(سیتم آماری  FAS)رده بندی می شوند.

سپس ما فرض می کنیم که سفارش دیگری از مشتری دریافت شده است،درخواست بار در هفته 6.چون که این در بیرون FAS است می تواند توسطMPS مورد رضایت واقع شود.شکل 6.18سند را برای یک اخیتار بخش عادی نشان می دهد.توجه داشته باشید که مقادیر MPS برای شماره های بخش های معمول و اختیاری می باشد.علاوه براین لیست موجودی برای این اختیارات وجود دارد،حتی فکر موجودی فیزیکی یک مجموعه از قسمت ها خواهد بود.(تعادل در تملک قسمت های عادی 10 است).مقادیر آزاد می توانند مونتاژبخش های پایانی به کار گرفته شوند.هنگامی که مونتاژ نهایی آغاز می شود چهار هفته برای اتمام بخش پایانی زمان می برد.شکل 6.19منطق مورد نیاز برای ثبت سفارش هر مشتری در سیستم هیل رم را نشان می دهد.

 

برنامه ریز اصلی تولید

ما اکنون به موضوع بعدی در مورد برنامه ریز اصلی شرکت می پردازیم:برنامه ریز اصلی شرکت چه کسی است،چه کارمی کند وشرح وظایف او چیست؟ ما ابتدا مفاهیم مورد استفاده برای برنامه ریز اصلی را بیان می کنیم.

 

MPS به عنوان یک سری از سفارشات برنامه ریزی شده

یک مزیت جالب اسناد استاندارد MRP  این است که مدیریت برنامه تولید اصلی از مفهوم سفارش برنامه ریزی شده شرکت منتج می شود.سفارش برنامه ریزی شده شرکت شبیه به هر سفارش برنامه ریزی شده ایست که در آن کل ساختار تولید شکافته می شود.به هر حال این زمان یا مقداربا زمان و مقداربه دست آمده از طریق فرآیند MRP تغییری نخواهند داشت.این موضوع پابرجاست و فقط می تواند در فعالیت های اتخاذ شده به وسیله افراد مسئول تغییر کند.

سبک MPS  به عنوان یک مجموعه از سفارشات برنامه ریزی شده مفید است.بنابراین کار برنامه ریز اصلی این است که شفارشات برنامه ریزی شده را به سفارشات برنامه ریزی استوار تبدیل کند.و زمان و مقدار سفارشات برنامه ریزی شده استوار را مدیریت کند.سطر موجود در سند دوره زمانی نشانه اولیه برای عمل به این وظائف می باشد.کدهای متایز MRPاستاندارد ، ارزیابی از مدت و چگونگی گسترش شفارشات برنامه ریزی شده که ممکن است مورد نیاز واقع شوند یا نشوند را تهیه می کند.مدیریت زمان و مقدار سفارشات ثابت برنامه ریزی شده به معنای این است که هر تغییری برای MPS باید به دقت برحسب اثرآن بر روی مواد و ظرفیت بررسی شود.نیاز کلیدی درک واضح از بده بستان های بین نیازهای مشتری و سایر اهداف سیستم MPC می باشد.

 

شغل

برنامه ریز اصلی شرکت مسئولیتی اولیه در قبال ایجاد ارزش افزوده و تغییر در اسناد MPS دارد.او همچنین در قبال مغایرت برنامه تولید برای ایجاد MPS و اطمینان از اینکه جمع جزئیات تصمیم تولید MPS با برنامه تولید هماهنگ باشد دارد.این شامل تحلیل بده بستان و گفته های مدیریت رده بالا در مورد موقعیت های نیازمند تصمیم گیری فراتر از برنامه می شود.یک بخش از فرآیند عمومی بازخور،برنامه ريز اصلي بايد عملكرد واقعي دربرابر MPS و برنامه توليد وخلاصه نتايج براي مديران رده بالا را زير نظر داشته باشد.برنامه ريز اصلي شركت مي تواند با تحليل اثر بر روي تغييرات MPSدر برنامه ،به تحليل چرايي آنها كمك كند.برنامه ريز اصلي توليد اغلب درقبال روانه كردن آخرين مونتاژ نهايي مسئوليت دارند.اين برنامه نشان دهنده كميته نهايي مي باشد.و هر چه ديرتر اتخاذ شود بر بخش پاياني تحميل مي شود.يعني كه برنامه مونتاژ نهايي بايد براساس بخش هاي خاص كالاي تكميل شده باشد.ساير فعاليت هاي برنامه اصلي شامل مواجه شدن باسفارش ورودي به اضافه يك روال معمول با كنترل توليد براي ارزيابي قابليت تغييرات پيشنهاد شده مي گردد.

 


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 16 صفحه 

 

 

 

دوستان همانطور که می دانید صورتهای مالی اساسی عبارتند از:

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت جریان نقدی
 • صورت سود و زیان انیاشته

استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند.(سهامداران، اعتبار دهندگان، بانکها...)

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند.

بنابراین من در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان می کنم.

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد:

 1. روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.
 2. روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.
 3. روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.
 4. روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

 1. نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios):

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است:

نسبت جاری(Current Ratio):  از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد  تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نسبت آنی (Quick Ratio):  از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

 

 1. نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری  (Capitalization Ratios):

نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio)برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio)از تقسیم دارایی ثابت خالص  بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.

نسبت توان پرداخت بهره:  از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

 

 1. نسبتهای فعالیت (Activity Ratios):

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.

نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر 365 روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکتها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلتهایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت.

نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا(inventory Cycle Ratio) : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود. موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند. ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود. از تقسیم نمودن 365 روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد.

دوره گردش عملیات (Operating Cycle): موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند. نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند. در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات.

دوره گردش عملیات در موسسات تجارتی= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند. دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد.

دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات

نسبت فروش کا لا  یا گردش موجودی کالا(Inventory Turnover Ratio) :   این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس است، بدست آورده اند. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد.

نسبت کالا به سرمایه در گردش(Inventory to Working Capital Ratio): برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محسوب داشته اند. معمولا این نسبت نباید از 80 درصد تجاوز کند.

نسبت گردش سرمایه جاری(Working Capital Turnover) : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است. نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سالهای قبل مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد.

دوره بازپرداخت بستانکاران(Accounts Payable Turnover Period): دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود. ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند. برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند.

 1. نسبتهای سودآوری (Profitability Ratios):

بازده سرمایه در گردش(Return on Working Capital): می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید.

نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند. بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند.

نسبت بازده ارزش ویژه(Return on Net Worth Ratio): ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام  که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات  داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در 100 ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید.

از نقطه نظر صاحبان سهام  این نسبت اهمیت بسیاری دارد. بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد.

درصد بازده دارایی(percentage Return on Assets): این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد 100 ضرب می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

سیری در تاریخچه تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

بخش نخست
ذهن جستجوگر انسان‌، همواره در پی یافتن نظم موجود در پدیده‌های پیرامون و درک روابط و قانونمندی‌های حاکم بر آنها بوده تا بتواند پدیده‌ها را تبیین و رفتار آنها را پیش‌بینی نماید‌. این نوع نگرش در راستای دسترسی به مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات بوده تا تصمیم‌گیری‌های بهتری صورت گیرد. ضرورت اطلاعات مالی در جوامع بشری همواره موجب چالش‌های فکری بوده تا اطلاعاتی مطلوب و مفید در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و تعاریف و معیار‌هایی خاص برای این اطلاعات تعیین گردد. یکی از این موارد‌، تلاش در پی کشف تناسب بین اطلاعات مالی مختلف بوده است‌. استفاده از نسبت‌های مالی در تصمیم‌گیری‌ها در قرن نوزده شکل گرفت‌، هر چند که قبل از آن «نظریه تناسب» در علوم بشری تدوین شده بود‌. از این تاریخ به بعد‌، نسبت‌های مالی در حیطه‌های کاربردی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است

 

در مطالعات کاربردی از نسبت‌های مالی جهت پیش‌بینی موفقیت آتی و تصمیم‌گیری‌ها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است‌. روند این تلاشها‌، بیانگر آن است که هر چقدر اهداف تعیین رابطه بین اطلاعات مالی مشخص شده و ارائه اطلاعات در طبقه‌بندی‌های معناداری بر حسب کارکرد یا ماهیت آنها صورت گرفته‌، ایجاد رابطه بین این اطلاعات در قالب نسبت‌ها نیز قوت بیشتری یافته است‌. اولین نسبت مالی که در تجزیه و تحلیل‌های مالی مورد استفاده قرار گرفت‌، نسبت جاری بود که بیشتر نیازهای اطلاعاتی اعطاءکنندگان اعتبار را تامین می کرد، سپس دید‌گاهی بوجود آمد که بتوان مجموعه روابط بین اطلاعات مالی را در قالب یک سیستم بیان کرد‌. این اندیشه منجر به پیدایی سیستم مثلثی دوپونت گردید که هنوز هم از اعتبار و مطلوبیت لازم برخوردار است‌. این چالش‌ها از زوایای مختلف فعالیت یک موسسه تجاری‌، مانند‌: تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و تامین مالی ادامه داشته و منجربه شکل‌گیری مکتب‌های مختلف نسبت‌های مالی شده است‌.
سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی بیانگر کاربردهای مختلف نسبت‌های مالی در انواع تصمیم‌گیری‌ها بوده ولی از نظر تئوری، مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد نسبت‌های مالی از نوع تجربی کاربردی(Pragmatical Empirism) بوده و علیرغم گرایش به رویکردهای تئوری، بررسی‌های تئوری در مقایسه با بررسی‌های تجربی کاربردی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. عمده انگیزه استفاده از نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل، بیان اختصاری اطلاعات مالی در قالب مجموعه‌ای خلاصه از نسبت‌ها به جای صورت‌های مالی مفصل و مشروح بوده است. و در این راستا تلاش بر این بوده که خلاصه‌ای از نسبت‌های مالی تهیه شود که بیانگر مجموعه فعالیت‌های یک واحد اقتصادی باشد.
به دلیل استمرار استفاده از نسبت‌های مالی و تحقیقات به عمل آمده‌، بعضی از محققین این چالش‌ها را تحت عنوان «مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی» (Schools of ratio analysis) نام برده اند.
از دیدگاه فاستر (Foster) 1986‌، دلایل استفاده از نسبت‌های مالی به شرح زیر بوده است:
1 -
بررسی روند شرکت‌ها در مقایسه باهم و برای دوره زمانی خاص.
2 -
تهیه اطلاعاتی که بهتر بتواند فرضیات روش‌های آماری را برآورده سازد.
3 -
آزمون این نظریه که یک نسبت، متغیری مناسب و قابل استفاده است.
4 -
بررسی شواهد قانونمند تجربی بین نسبت‌های مالی و برآورد یا پیش‌بینی متغیر مورد علاقه.
نسبت‌های مالی به شکل بیان می‌شود که و y ارقامی هستند که از صورت‌های مالی و یا دیگر منابع اطلاعات مالی استخراج شده‌اند. یکی از راه‌های تقسیم‌بندی نسبت‌ها این است که و y از کدام یک از منابع مذکور استخرج شده است. در تجزیه و تحلیل متداول نسبت‌های مالی، در تعیین و y از اطلاعات صورت‌های مالی استفاده می شود. در صورتی که و y و یا یکی از آنها از صورت سود و زیان گرفته شده باشد نسبت را پویا(Dynamic) و در صورتی که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد‌، نسبت را ایستا (Static) می‌نامیم. مفهوم نسبت‌های مالی می تواند با استفاده از اطلاعاتی به غیر از اطلاعات صورت‌های مالی، گسترش یابد. به طور مثال، ارقام صورت‌های مالی و ارقام مبتنی بر بازار می‌تواند در ترکیب با هم، این نوع نسبت را تشکیل دهد.
مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، همانند سایر علوم در اثر تحقیقات‌، روند رشد و تکوین خود را ادامه می‌دهند. به طور کلی «هر دانشی که به وجود می آید از حالت نارسایی به طرف کمال می رود. نطفه این دانش از راه درک احساسی به وجود می‌آید و به تدریج به موضوعی که قابل بررسی است تبدیل می شود و سپس در آخر کار، به مطلبی که می تواند در ذهن مجسم شود، تبدیل می گردد. »
به دلیل تعریف تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی در حیطه علوم اجتماعی، تدوین مبانی نظری آن تحت تاثیر تعریف کلی این علم است:
«
بر خلاف علوم طبیعی و تجربی، پذیرش و به کارگیری پدیده‌ها در علوم انسانی، نیازمند شناخت مفاهیم و مبانی تئوری آنهاست.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چیستی» و «چرایی» و توجیه ضرورت وجودی آن، یعنی فلسفه و مبانی نظری آن است. بدون وجود فلسفه و مبانی نظری، روش‌ها و رویه‌های خاص مورد استفاده‌، تبدیل به قواعدی می‌شوند که بنابر عادت و سنت از آنها پیروی می گردد نه به دلیل پذیرش منطقی آن.
بررسی روند تاریخی شکل‌گیری مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، چگونگی رشد و تکوین و شکل‌گیری مفاهیم و مبانی نظری آن را نشان می دهد. در این مقاله، طرح کلی از این روند در قالب برهه‌های زمانی زیر ارائه شده است:
1 -
تاریخ شکل‌گیری نظریه تناسب و ریشه‌های پیدایش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی.
2 -
سالهای بین 1900 تا 1919
3 - 1920
تا 1929
4 - 1930
تا 1939
5 - 1940
تا 1945
6 - 1946
تا امروز
در تقسیم‌بندی مقاله و پرداختن به موضوعات مرتبط در هر برهه، سعی در بیان دوران رشد و تکوین با اهمیتی بوده که در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی روی داده و یا از آن دوران شروع و تا به حال ادامه داشته است.
تاریخ شکل‌گیری نظریه تناسب و ریشه‌های پیدایش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
مفهوم تناسب به عنوان دو نسبت برابر از عددهای طبیعی، خیلی پیش و در ژرفای تاریخ پدید آمد. مردم ساکن «بین النهرین» با کشف مثلث‌های مشابه‌، به تناسب ضلع‌های آنها (البته با عدد‌های طبیعی) پی برده بودند.
نخستین نظریه مربوط به نسبت‌های برابر را فیثاغورس (حدود 580 تا 500 قبل از میلاد) ریاضیدان و شاگردان او کشف کردند. آنها سه گونه تناسب را می شناختند: تناسب حسابی، تناسب هندسی و تناسب همساز. در سده چهارم پیش از میلاد، «اودوکس» (حدود 408 355 قبل از میلاد)‌، تناسب را نه تنها برای عددهای طبیعی (آن طور که فیثاغورسیان به کار می‌بردند)‌، بلکه برای عددهای کسری هم به کاربرد.
نظریه دقیق تناسب را، اقلیدس در حدود سده سوم پیش از میلاد، در «مقدمات» مشهور خود، که شامل سیزده کتاب است، مطرح و کتاب پنجم خود را به این موضوع اختصاص داده است.


تحقیق در مورد مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

تحقیق در مورد مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

تحقیق در مورد مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 33 صفحه 

 

 

 

 

ارزيابي

مديريت كيفيت جامع

در سازمانهاي دولتي

چكيده : اين تحقيق  كاربرد مديريت كيفيت جامع را در سازمانهاي بخش دولتي مورد بررسي قرار مي دهد . ارزيابي ويژگيهاي عملي اين سازمانها درباره ده بعد مديريت كيفيت جامع (مثل روابط عرضه كننده و مديريت نيروي كار ) توسط نويسندگان ويا بكار گيري ادبيات دانشگاهي شناسايي و تعريف شده است . از ديدگاه ارزيابي ، مديريت كيفيت جامع براي سازمانهاي بخش دولتي مفيد شاخته شده اما ويژگيهاي خاص عملكرد ، به ويژه نارسايي درك موضوعهاي رضايت مشتري ، احساس رضايت مديران و كاركنان براي كار كردن بر اساس قوانين ونظم ومشاهده اولويتها، و كمبود ميل دروني وانگيزه براي پيشرفت فرايندها ، مداخله مديريت كيفيت جامع را مشكل تر مي سازند . همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند انگيزه لازم براي پيشرفت را فراهم كرده و همان نقشي را ايفا كنند كه مشتريان در يك موقعيت رقابتي دارا هستند .

مقدمه : برخي از نويسندگان مثل فايگنبام (1991) وايشي كاوا (1985) بر اهميت كيفيت خدمات و محصول د ربازار جهاني و متعاقباً نياز به بكارگيري رويكرد مديريت كيفيت جامع براي اداره امور تجاري به منظور كنار گذاشتن موقت رقابت ، تاكيد مي كنند . اين نويسندگان اين موضوع را به ديده ترديد نگاه مي كنند كه آيا براي بكار گيري مديريت كيفيت جامع در يك موقعيت بي رقيب ، ميل يكسان وجود دارد يا خير .

سازمانهاي بخش خصوصي در كشورهاي غربي به سرعت در حال از بين رفتن هستند اما تعدادي از آنها هنوز به كار خود ادامه مي دهند . همچنين ، سازمانهايي وجود دارند كه ويژگيهاي يكسان داشته وغالباً در چار چوب خاصي از قوانين فعاليت مي كنند (مثل مطلوبيت آب ، گاز و برق ، ارتش اجراي قانون و سازمانهاي جمع آ‎وري ماليات ) و سازمانهايي كه ضرورتاً هدفشان افزايش سهم بازار نيست (مثل سازمانهاي بهداشت عمومي ، موسسات خيريه و عمومي ) . اين امر باعث مي شود كه نويسندگان سوالهاي زير را مطرح كنند .

 • آيا رويكرد مديريت كيفيت جامع براي سازمانهاي دولتي جالب است ؟
 • كداميك از اصول ، مكانيسم ها و اقدامات مديريت كيفيت جامع داراي ارزش و كداميك بي ارزش هستند ؟
 • آيا تغييرات در اصول ، مكانيسم ها و عمليات مديريت كيفيت جامع براي ههمخواني با ويژگيهاي سازمان دولتي لازمند ؟
 • براي ايجاد احساس نياز و انگيزه براي تغيير چه مي توان كرد ؟

اين مقاله ، اين سوالها را مورد بررسي قرار داده و پاسخهايي را نيز ارائه مي كند . اين مساله با ارزيابي آنچه كه مديريت كيفيت جامع ناميده مي شود و با در نظر گرفتن تفكر موجود بر روي اين مفهوم و منابع آن در بخش رقابتي و خصوصي ، بويژه توليد كارگاهي آغاز مي شود . شرايطي كه در آن سازمانهاي دولتي فعاليت مي كنند نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و يك بررسي در ارتباط با كاربرد مديريت كيفيت جامع در اين نوع سازمانها با بكار گيري ده بعد انتخابي از مبحث مديريت كيفيت جامع مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

 

مديريت كيفيت جامع

تعريف مديريت كيفيت جامع آسان نيست در واقع اين امر يك فلسفه

مديريت است كه بطور گسترده در شركتها به اجرا در آمده و به صورت دقيق همراه با جزئيات در ادبيات دانشگاهي مورد بحث قرار گرفته است . بررسي آن نشان مي دهد كه بيشتر سازمانها و پژوهشگران تعريف خاص خود را از اين اصطلاح بيان مي كنند .

نويسندگان مختلف سعي مي كنند كه مديريت كيفيت جامع را شكل مي دهند ، از جمله اين نويسندگان اهاير و ديگران (1996) ، ديل واكلند (1994) ، فلاين و ديگران (1994) و سراف و ديگران (1989) كه درجدول شماره 1 آمده را مي توان نام برد .

تحليل اين ابعاد ، چندنقطه مشترك را نشان مي دهد ، مانند پشتيباني مديريت عالي ، روابط عرضه كننده ومشتري ، بكار گيري كاركنان از اين تحقيقات ، نويسندگان ده بعد مديريت كيفيت جامع را انتخاب كردند . اين ابعاد در جدول شماره 1 شناسايي و تعريف مي شود . منافع شركتهايي كه مفهوم مديريت كيفيت جامع را به كار مي گيرند در افزايش كيفيت عملكرد ، همراه با كاهش همزمان در هزينه هاو پيشبرد توليد نهفته است . تعداد زيادي از تحقيقات مثل تحقيق آدام (1994) ، آدام و سايرين (1997) ايستون و جارل (1998) ، فلاين و سايرين (1994) ، كاسكو(1998) ، پاول (1995) وزئيري وسايرين (1994) رابطه ميان مديريت كيفيت جامع و نتايج شركت را مورد بررسي قرار داده و نشان مي دهند كه ميان آنها يك رابطه مثبت وجود دارد . مديريت كيفيت جامع به معناي افزايش كيفيت همراه با كاهش هزينه هاست و تاثير آن بر روي صرفه جويي سازماني كاملاً روشن است . هزينه از دست دادن مشتريان به عنوان پيامدي از كيفيت ناهماهنگ وناموزون ، تنها يكي از عوامل تساوي هزينه است با وجود اين ، اين موضوع و ديگر انواع هزينه هاي فرصت ازدست رفته ، همچنان كه ديل و پلانكت (1995) تعريف مي كنند به يك درجه يكسان براي سازمانهاي بخش دولتي وجود ندارند . قوانين داخلي كه سازمانهاي دولتي تحت آن قوانين فعاليت مي كنند با قوانيني كه رقابت بر اساس . آنها انجام مي گردد متفاوتند بر اين اساس با احتمال زياد ، نتايج دخالت مديريت كيفيت جامع نيز ممكن است متفاوت باشد . اين عوامل ، تحليل جالبي را در ارزيابي مفاهيم كاربرد مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي ايجاد مي كنند .

 

يك طبقه بندي از سازمانهاي دولتي

در اين مقاله همه آن سازمانهايي كه هدفشان افزايش سود نيست ، تحت

عنوان سازمانهاي دولتي در نظر گرفته مي شوند . اين سازمانها را مي توان به دو گروه سازمانهاي دولتي و غير دولتي تقسيم كرد . بعضي از سازمانهاي دولتي غالباً تنها فراهم كنندگان محصولاتشان هستند اما د رموقعيتهاي ديگر ممكن است داراي رقباتي باشند و اين وضعيت در كشورهاي مختلف متفاوت است . به عنوان مثال ، در بيشتر كشورها سازمانهاي نظامي و اجرايي متعلق به گروه اول هستند . در حالي كه خدمات ايمني مربوط به گروه دوم مي شود . در برخي از كشورها تمام سازمانهاي خدماتي بهداشتي و صاحبان قدرت ، دولتي هستند ، اما در ديگر كشورها اين نوع خدمات ممكن است به وسيله دولت و بخش خصوصي تامين گردد . سازمانهاي دولتي ممكن است بر اساس موجوديت يا بر عكس رقابت دروني به بخشهاي بيشتري تقسيم شوند . به عنوان مثال ، رقابت دروني زماني وجود دارد كه سازمان دولتي ، محصول يا خدماتش را از طريق سازمانهاي فرعي متفاوت عرضه كند ، همچنان كه اين موضوع در مورد خدمات تعليم و تربيت عمومي و خدمات ايمني به چشم مي خورد . نشان دهنده بحث و جدلي است كه درباره نظريه بازار اجتماعي و انتخاب عمومي وجود دارد . دررابطه با سازمانهاي غير دولتي بايد گفت كه بعضي از اين سازمانها انحصاري عمل مي كنند (مثل انجمنهاي حرفه اي كه فقط نماينده شخصيتهاي صاحب نظر در سازمان هستند ) در حالي كه ديگر سازمانها د رجوامعي كار مي كنند كه در آن جوامع سازمانهاي جايگزين ، همان نيازها را برطرف مي سازند .

براي تجزيه و تحليل انجام شده دراين تحقيق فرض بر اين است كه سازمانهاي دولتي سعي در دستيابي به منافع اجتماعي با توجه به بودجه محدود دارند . سازمانهاي دولتي غير انحصاري نگراني كمتري در مورد مسائل رقابتي دارند و اين امر از آنجا نشأت مي گيرد كه هدف اين سازمانها ارضاي نيازهاي اجتماعي نسبت به افزايش تعداد مصرف كنندگان است . سازمانهاي غير دولتي كه به عنوان سازمانهاي انحصاري عمل نمي كنند ، داراي چنين اهداف يا روشهايي براي دستيابي به اين اهداف نيستند و آن سازمانهايي كه در جهت دستيابي به پول و مصرف كنندگان بيشتر تلاش مي كنند فرض بر اين است كه داراي ويژگيهاي مشابه مانند شركتهاي خصوصي در يك بازار رقابتي هستند كه موضوع بحث اين مقاله نيست . بعضي از شركتها كه در اين طبقه بندي به عنوان شركتهاي انحصاري مطرح مي شوند توسط بخش دولتي و يا خصوصي اداره مي

گردند .

 

كاربرد مديريت كيفيت جامع

تجزيه و تحليل مطرح شده در اين مقاله بر اين فرض استوار است كه يك سازمان دولتي تحت محدوديتهاي خاصي عمل  كرده و مي بايست يك سري از مقررات را درباره قيمت و كيفيت خدمات و يا محصول در نظر گيرد . تحليلي از سيستم هاي مختلف مقرراتي ، در كتاب بيساتكو و ديگران (1988) مورد بررسي قرار گرفته است .

مديريت كيفيت جامع به طور گسترده در شركتها به اجرا در آمده وبه طور دقيق همراه با جزئيات در ادبيات دانشگاهي مورد بحث قرار گرفته است . منافع شركتهايي كه مديريت كيفيت جامع را به كار بسته اند در گرو افزايش كيفيت عملكرد همراه با كاهش همزمان در هزينه ها و پيشبرد توليد است .

يافته هاي رو ويزي وتامسون (1992) نشان مي دهد در جايي كه تغييرات در سيستم مقرراتي عرضه مستقيم مقرارت كيفيت را شامل نشوند ، مي توان ثابت كرد كه كيفيت كاهش پيدا خواهد  كرد . كيفيتي كه توسط مقرارت به دست آيد نمي تواند همه ويژگيهاي خدمات و يا محصول را در بر گيرد . و اين موضوع بسيار دشوار است واين امر به دليل ماهيت ذهني كيفيت است . اين موضوع بر اين فرض نيز استوار است كه خدمات يامحصول جانشين مناسبي ندارد .

تئوري اقتصادي ، تجزيه وتحليل گسترده اي را از شيوه رفتار بازارهاي انحصاري درارتباط با كيفيت ارائه شده انجام مي دهد (مانند ، درانو و ستورو تيز ، (1992)، كهر (1996) و شي شينس كي (1976) اين تحليلها نشان مي دهند كه بهبود كيفيت و نيروي بالقوه آن در جهت از بين بردن فعاليتهاي بي ارزش و اضافي از فرايندهاي تجاري به گونه اي كه در بازارهاي تجزيه و تحليل شده نشان داده مي شوند را مورد ارزيابي قرار نمي دهند .

هدف اين سازمان دولتي ، بر آورده كردن نيازهاي خاص جامعه در چارچوب محدوديتهاي موجود بودجه اي است تعريف اين نيازها براي سازمانهاي دولتي يك سوال سياسي است كه از محدوده اختيارات اين مقاله خارج است . در اين موارد اگر چه نيازها بر آورده مي شوند تحت مسئوليتهاي سازمان دولتي است . اين موضوع به آنها مسئوليتهايي را در طراحي محصول يا خدمات وارائه فرايندها واگذار مي كند .

در سازمانهاي دولتي ، جستجو براي راههاي كاهش هزينه معمولا مهمتر از بهبود كيفيت است . كيفيت غالبا به عنوان كوچكترين خواسته دولت يا شكلي از قدرت اجرايي تعريف مي شود و اين در جايي است كه پيشرفت در كيفيت به افزايش تقاضاي مصرف كنندگان منجر نمي گردد. (به عنوان مثال ، بهبود كيفيت عرضه برق به معناي افزايش مصرف آن نيست ) به علاوه كاركنان معمولا از كار كردن بر اساس يك استاندارد خاص همراه با تعهد قابل ملاحظه اي به قوانين ، مقرارت و تصميمهاي انجام شده قبلي رضايت دارند . همچنين تمايل به ماندن دريك وضعيت امن وبي خطر و كاهش تعجيل در بهبودي فرايندهاي تجاري كليدي وجود دارد . انگيزه كاهش هزينه ها براي يك سازمان دولتي به اندازه بخش رقابتي ضروري نيست (شرمن ، 1989) در مورد اولي ، تنها راه افزايش منافع براي مصرف كنندگان كاهش هزينه هاست . امروزه ، مديريت كيفيت جامع در ميان مسئولان و سازمانهاي دولتي دركشورهاي مختلف مطرح مي گردد.


تحقیق در مورد اتصال به سازه

تحقیق در مورد اتصال به سازه

تحقیق در مورد اتصال به سازه

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 4 صفحه 

 

 

 

ـ اتصال به سازه : درمواردي كه ديوار چيني درمجاورت ستون هاي فلزي يا بتني قرار گيرد بايد ديوار به نحو مناسب به سازه متصل گردد . دراين گونه موارد ميلگردي به قطر حداقل 8 ميليمتر و طول 500 ميليمتر در فواصل هريك متر , ستون فلزي را به صورتي كه 350 ميليمتراز ميلگرد درداخل ملات ديوار چيني قرار گرفته و بقيه به ستون جوش شده است , به ديوار آجري متصل مي نمايد .

چنانچه سازه بتني باشد , د رهر متر طول ,‌دو عدد شاخك U شكل از ميلگرد 10 به طول 600 ميليمتر كه هر بازوي آن 250 ميليمتر طول داشته باشد وبقيه به صفحه فولادي كه به همين منظور درجداره سازه بتني پيش بيني شده است جوش شده , درداخل ملات ديوار چيني قرار مي گيرد .

ـ پيش بيني باز شو: چنانچه ديوار آجري محل عبوركانال و يانور گير و ورودي در آن در نظر گرفته شده است بايد با پيش بيني لازم ديوار چيني به اجرا در آيد و از تخريب ديوار پس ازچيدن جلوگيري به عمل آيد , قطعات اضافي مانند چار چوب در و پنجره و نعل درگاه نيز درهنگام ديوار چيني بايد به صورت همزمان به اجرا در آيند .

ـ شرايط محيطي : عمليات بنايي با آجر دردرجه حرارت كمتر از 5 درجه سانتيگراد مجاز نيست و در شرايط آب و هوايي سرد , ديوارهاي تازه چيده شده بايد با پوشاندن و گرم كردن محافظت شوند .

ـ نگهداري : ملات موردمصرف در آجر چيني در شرايط متعارف بايد برحسب نياز , حداقل تا 3 روز مرطوب نگه داشته شود واز خشك شدن آن جلوگيري به عمل آيد .

درهنگام ديوار چيني بايدمندرجات آئين نامه ها طرح ساختمان ها در برابر زلزله رعايت شود.

نماسازي آجري

 

همانگونه كه قبلا گفته شد مهم ترين بخش استفاده از آجر در ساختمان اجراي نماهاي آجري مي باشد . براي طراحي نماهاي آجري به علت قابليت هاي شگفت آور و همچنين تنوع رنگ و بافت آن الگوهاي متنوع و بي شماري قابل طراحي و اجرا مي باشند كه هر يك جلوه خاصي به ساختمان خواهند داد . با استفاده از زمينه طراحي نماهاي آجري ابتدا الگوي مادر تنظيم ميشود و سپس شكل آجرچيني در طول ديوار به دست مي آيد . الگو بر اساس طول يك كله و يك راسته آجر به علاوه دو عرض بند كشي درطول ودر عرض بر اساس يك عرض آجر به علاوه يك عرض بند كشي تنظيم مي گردد . براي مثال اگرطول و عرض آجر جمعا برابر 325 وعرض هر بند كشي 10 ميليمتر باشد , طول هر خانه الگو 335 و عرض آن مساوي ارتفاع آجر به علاوه ي يك عرض بند كشي است كه برابر 65 مي گردد .

لازم است درطراحي ديوار هاي آجري به نحوي پيش بيني لازم به عمل آيد كه نياز به قطعات كوچك تر آجر يا آجر نيمه نباشد .

نكاتي كه در اجراي نماسازي آجري بايد پيش بيني عبارتند از : استفاده از آ‍جر مناسب نما وهمچنين رعايت بند كشي به صورت شاقولي و افقي و اجراي هم زمان ديوار سفتكاري و سطح نما به نحوي كه آجر ها در يكديگر قفل وبست شوند . چنانچه آجرهاي نما پس از اجراي قسمت هاي باربر و يا ديوار به صورت دو جداره چيده شود بايد براي تامين پيوستگي نما وقسمتهاي باربر از اتصالات فلزي استفاده شود در اين حالت براي انتقال بار نماسازي به اسكلت بنا بايد تدابير سازه اي مناسب اتخاذ شود .

 • بند كشي

نقش بند كشي , پذيرش انبساط وانقباض سطحي وموضعي و توزيع آن به طور يكنواخت در نماي ساختمان است علاوه بر آن بند كشي بايدمانع دخول آب و نفوذ رطوبت به قشر هاي داخلي ديوار ها و ساير قطعات ساختمان گردد از اين رو ملات بند كشي بايد ريز دانه و پرمايه بوده و از تراكم كافي برخوردار باشد تامانع ايجادخاصيت جاذبه مويي شود . بند كشي به عنوان كا رنهايي بايد جذابيت نما و منظر را كامل و به اتمام برساند .

عمق بند كشي براي نماهاي آجري برابر 15 ميليمتر مي باشد كه بايد قبلا محل اجراي آن با برس تميز گردد و پيش از شروع كار مرطوب و آب پاشي شود .

حداقل عيار ملات ماسه سيمان بند كشي شامل 400 كيلوگرم سيمان درهر متر مكعب مي باشد قطر سنگدانه نبايد از يك ميليمتر بيشتر باشد . شكل بند كشي بايد نحوي باشد كه به سرعت رطوبت را ازخود دور نمايد . در مورد بند كشي نماهاي آجر فشاري بهتر است از بندكشي توپر استفاده شود .

 • انواع محصولات رسي

ازخاك رس محصولات متعددي ازجمله موزاييك كف و نماي ساختمان كه داراي تخلخل كمتر از 5% مي باشند وهمچنين سفال هاي پوش سقف هاي شيبدار سقف هاي راتشكيل
مي دهند ,تهيه مي كنند . از ديگر محصولات خاك رس مي توان از مصالح زير نام برد :
تنبوشه هاي سفالي براي زهكشي زمين , لوله هاي سفالي كه براي هدايت آب استفاده مي شوند ,آجرهاي مخصوص فرش خيابان و پياده رو وديوارهاي پيش ساخته بتني كه به كمك آجرعايق حرارتي مناسب تهيه شده و ضمنا استفاده از آن اقتصادي است .

ازديگر محصولات رسي پوكه صنعتي است . اين مصالح , سبك و بسيار متخلخل است وداراي ساختار سلولي با حفره هاي نزديك به هم مي باشند ومعمولا براي ساخت بتن سبك به عنوان سنگدانه به كار مي رود .

آجر هاي نسوز

يك گروه از توليدات رسي فرآورده هاي نسوز مي باشند و خطوط توليد درصنايع سنگين وسبك بي نياز ازبخش كوره و حرارت دهي نيستند اجرهاي نسوز به عنوان بخش غيرقابل حذف كوره ها به عنوان آستر مقاوم , ساختار كوره را درمقابل حرارت زياد حفظ ميكند مواد اوليه وروند توليد آ‍جر نسوز بر حسب محل مصرف , حرارت كوره , محيط شيميايي , فشار و سايش وتغييرات درجه دما متغير است وبا حداقل موادگداز آور انتخاب ميشوند . بنابراين خواص نسوزها عبارتند از :

ـ ضريب انبساط وانقباض : اندكي داشته باشند .

ـ مقاومت حرارتي : نسوزها بايدبتوانند حداقل 1580 درجه سانتيگراد را درمحيط شيميايي ومكانيكي كوره تحمل كنندوشكل و ظاهر خود را از دست ندهند .

ـ مقاومت شيميايي : تركيبات موجود در كوره ونوع سوخت , محيط شيميايي خاصي رادرحرارت بالا ايجادمي كند كه نسوزها بايد پايداري لازم را دربرابر آنها داشته باشد .

ـ مقاومت مكانيكي : حجم كوره , نوع بار گيري وسايش ناشي از خرد شدن و ذوب اجسام درداخل كوره بايد توسط پوشش نسوز تحمل شود .

ـ ترد نباشد, ترك نداشته باشد وهمچنين ظاهر آن دقيقا برابر مشخصات مورد نظر باشد .

ـملاتي كه براي چيدن جداره هاي نسوز انتخاب مي شود بر اساس حرارت كوره با ضريب انقباض وانبساط مشابه آجر سوز وازمواد نسوز انتخاب مي شود .

آجرهاي ماسه ـ آهكي

آجر هاي ماسه ـ آهكي كه از ديدگاه علمي بر اساس مواد تشكيل دهنده به آنها « آجر هاي سيليكات كلسيمي » نيز مي گويند درسال 1866 م . اختراع شده اند و مصالح به كار رفته براي ساخت آنها شامل آهك وماسه سيليسي مي باشد ودر شرايط فشار و بخار شكل مي گيرند وبه صورت قابل توجهي درشكل مقاومت ,‌اندازه ورنگ و بافت يكسان مي باشند .

در شرايط عادي , مقاومت ,‌سختي و دوام آجر هاي ماسه آهكي براي تقريبا كليه مصارف مناسب مي باشند , ولي آنها نبايد در محيط هاي اسيدي ويا نمك هاي محلول قوي قرار گيرند مقاومت


تحقیق در مورد گفتار درماني

تحقیق در مورد گفتار درماني

تحقیق در مورد گفتار درماني

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 24 صفحه 

 

 

 

گفتار درماني

اختلالات بلعيدن: طرح روشي براي ارزيابي پزشكي قانوني

 

چكيده

جهت يك طبقه‌بندي صحيح اشكال در بلعيدن غذا، تحقيقات مفيد و سودمند ريخت‌شناسي كه قادر به تحليل ساختارهاي تشريحي دستگاه گوارش باشد، بدون شك ضروري است، اما مهمترين بررسي‌ها، بررسي كاربردي نظير ويدئوفلورسكوپي، ارزيابي فايبر اپتيك آندوسكوپيك بلعيدن، سينتي گرافي اروفارينو گلويي (حلقي)، فشارسنجي و pHسنجي است. نتايج اين آزمايشات در مورد بيماراني كه از ناراحتي‌هاي بلعيدن رنج مي‌برند، ما را قادربه تشخيص مقدار آسيب دائمي مي‌كند. به عنوان پيامد آسيب رسيدن به دستگاه‌هايي كه براي بلعيدن طراحي شده‌‌اند كه بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل عملكرد نسبي را معيوب كند يا كاهش دهد، اما تا اندازه‌اي كه شناخته شود و به روشي اندازه‌گيري شود. از يك ديدگاه قانوني تغييرات در بلعيدن، بر اثر آسيب رسيدن به تركيبات دستگاه گوارشي تنفسي، مي‌تواند در جرم و جنايت‌ها نسبت به افراد يافت شود و خصوصاً در ميان كساني كه به آنها جراحت بدني وارد مي‌شود. در موارد مدني، بلكه در روند‌هاي بيمه‌ي خصوصي و اجتماعي، تشخيص پارامترهاي مورد استفاده به عنوان مرجع براي ارزيابي و تعيين كميت جراحت و آسيب بر حسب بازپرداخت ضروري است. در صورت تاييد سلامتي كامل از لحاظ بيولوژيكي، جراحت يا آسيب به عنوان يك صدمه يا آسيب مهم و حتمي به برخورداري از سلامتي رواني و بدني به عنوان يك كيفيت زندگي و حيات درنظر گرفته مي‌شود. معياري كه معمولاً بطور بين‌المللي بكار مي‌رود. مفهوم راندمان روحي ـ بدني را محاسبه مي‌كند. با وجود اين، در پزشكي قانوني ايتاليا، هيچ فهرستي براي ارائه تعريف كاملي از تغييرات و دگرگوني‌هاي بلعيدن وجود ندارد. اگر شخصي از اختلالات حلقي و گلويي مستثني شود. در اينجا يك جدول ارزيابي كه اشكالات بعليدن را به پنج دسته طبقات مهم پيش رونده تقسيم مي‌كند، پيشنهاد مي‌شود.

مقدمه

بلعيدن فرآيند بسيار پيچيده‌اي است كه تركيبات عصبي و ماهيچه‌اي متعددي را به يك روش هماهنگ و ترتيبي شامل مي‌شود و بنابراين اختلالات در بلعيدن به هفت مرحله طبق نواحي تشريحي و آناتوميكي مربوط به بلعيدن طبقه‌بندي مي‌شوند.

اكنون ارزيابي قانوني اشكال در بلعيدن اساساً اجزاء حلق و گلو را بدون درنظر گرفتن ديگر تركيبات و عملكردهاي آناتوميك درگيري در عمل بلع مورد بررسي قرار مي‌دهد. خصوصاً بدون درنظر گرفتن ظواهر حنجره‌اي گلويي. در مقابل، به عقيده ما يك بررسي كامل و جامع در مورد مشكلات بلع بايد صورت مي‌گرفت و نبايد بيشتر از اين حد فقط پيشروي غذا در معده درنظر گرفته شود، بلكه بايد شرايطي كه يك فرآيند پيچيده‌تر و مفصل‌تر را دربر مي‌گيرد و نياز به تركيبات عصبي و ماهيچه‌اي متعدد با هماهنگي ترتيبي دارد كه اين تركيبات عصبي و ماهيچه‌اي، ناحيه‌ي دهان تا مري را دربر مي‌گيرد درنظر گرفته شود.

در مورد بيماري كه از اشكالات بلع رنج مي‌برد، اولين اقدام مهم، جستجوي چند ارتباط سببي بين يك پرونده‌ي كيفري و مدني مهم از لحاظ قانوني يا پرونده‌ي بيمه‌ي خصوصي يا اجتماعي و تغييرات در بلعيدن است. در دومين اقدام، تمركز بايد بر روي آسيب با ارجاع به حيطه‌هاي قانوني ذكر شده در بالا قرار گيرد.

عنصر اصلي جهت ارزيابي صحيح اشكال در بلعيدن، اطلاعات تشخيصي ـ باليني با دقت بدست آمده است كه الزاماً بايد شامل آناليز علت و مولد بيماري باشد كه اين آناليز بايد مبتني بر مطالعات كاملاً مستند، عيني و قابل تكرار علائم شناسايي بيماري باشد.

بنابراين، اگر اختلالي در بلعيدن وجود دارد، بايد اثبات شود و هر ارتباط سببي با پديده آسيب ديدگي بايد شرح داده شود.

نمودار باليني اختلال در بلع باز هم مباحثه‌اي باقي مي‌ماند؛ با وجود اين، اكثر نويسندگان بر اين عقيده‌اند كه سودمندترين طبقه‌بندي، از يك ديدگاه باليني ـ تشخيصي، طبقه‌بندي بر اساس علت‌شناسي است (جدول 2).

جهت يك طبقه‌بندي صحيح اشكال در بلعيدن، اولين مرحله‌ي مهم معاينه‌ي دقيق بيمار از لحاظ گفتار در علائم بيماري ـ باليني است كه براي آن هيچ ابزار خاصي (آزمايش باليني) نياز نيست. اگرچه، و به ويژه براي مطالعات قانوني، بررسي‌هاي ابزاري ريخت‌شناسي، با قابليت آناليز عيني و قابل تكرار ساختارهاي آناتوميكي دستگاه گوارش، نظير آندوسكوپي و پرتونگاري مقطعي محاسبه شده (CT) يا (MRI) ‌بدون شك ضرري هستند، اما مهمترين بررسي‌ها، بررسي‌هاي داراي ماهيت كاربردي هستند كه مي‌توانند اطلاعاتي در مورد توانايي بيماري در بلعيدن فراهم كنند.

روش‌هاي ابزاري جهت بررسي عملكرد بلع

ويديو فلوروسكوپي (شكل 1) در حال حاضر استاندارد و معيار طلايي براي تشخيص و متعاقباً درمان در حال طرح‌ريزي در موارد اختلال در بلع محسوب مي‌شود. با وجود اين، از آنجايي كه به علت تماس بيمار با مقادير بيشتر راديو اكتيويته (پرتوافشاني) تكرار آن مشكل است، به ويژه در طول يك برنامه‌ي پيگيري و تماس با بيمار پس از تشخيص يا درمان كه نياز به آزمايشات راديولوژيكي دارد، روش ايده‌آلي محسوب نمي‌شود. محدوديت‌هاي ديگر مربوط مي‌شود به همكاري بيمار (او بايد به بخشي انتقال داده شود كه آزمايشات صورت مي‌گيرد)، اگر هر مقدار بزاق فرو برده شود، آزمايشات چيزي را مشخص نمي‌كند و كميت فرو بردن قابل امكان مقدار غذا كه مربوط به ناي و حفره ناي مي‌شود را تعيين نمي‌كند.

ارزيابي بلعيدن مربوط به آندوسكوپي فايبر اپتيك (FEES) اكنون اولين روشي است كه به طور معمول در بيماران مبتلا به اشكال در بلع بكار مي‌رود. از آنجايي كه كاربرد آن آسان است، بيمار آن را راحت تحمل مي‌كند (آزمايشات باليني امكان دارد) و مقرون به صرفه است (شكل 2). وقتي نوك آندوسكوپ در تماس با ساختارهاي آناتوميكي متعدد هيپوفارينكس و لارينكس قرار مي‌گيرد، اين روش همچنين براي آزمايش حساسيت آنها سودبخش است.

شكل 1. ويدئو فلورسكوپي: بيمار عمل لوزه‌ي توسعه يافته را از طريق منديبولوتمي بعد از راديوتراپي قبل از عمل براي آماس سرطاني در لوزه سمت راست پذيرفته است. آزمايشات ويدئو فلورسكوپي، جبران‌هاي عملكردي خوبي را در بيماران با داشتن مشكل هم در بلع مايعات و مواد نيمه جامد به دنبال احياي گفتار درماني به معرض نمايش گذاشت.

شكل 2. ارزيابي آندوسكوپي فايبر اپتيك بلعيدن:‌ بالس جامد كمرنگ در قسمت‌هاي حنجره‌اي (پيكان‌هاي مشكي) در بيماران مبتلا به Amyotorophic lateral sclerosis

به علاوه، ويدئو فلورسكپي و FEES در نشان دادن علائم شناخت بيماري نظير فرو بردن قطعات غذا در دستگاه تنفسي و وجود باقيمانده‌ها در حلق همبستگي دارند. (OPES) اخيراً براي بررسي اشكال در بلع معرفي شدخ است. اين آزمايش بخصوص براي آناليز اختلالات كاركردي در طول مراحل متعدد بلعيدن بكار مي‌رود، زيرا امكان يك ارزيابي نيمه كمي از مراحل متعدد را فراهم مي‌كند. به ويژه، امكان محاسبه مدت عبور دهاني (OTT)، مدت عبور حلق (PTT) و مدت عبور از طريق مري غذا را ميسر مي‌كند. شاخص ماندن در دهان (ORI)، شاخص ماندن در حلق (PRI) و شاخص ماندن در مري (ERI) به اضافه‌ي معلوم و معين كردن مقدار هر تكه‌اي كه به داخل دستگاه تنفسي فرو برده مي‌شود. OPES همچنين اطلاعات كيفي در خصوص بلعيدن غذا، نظير افتادن قطعه‌ي غذايي از حفره دهاني قبل از اينكه عمل بلعيدن صورت گيرد، تكه تكه شدن يك قطعه غذايي در حلق به علت كاهش در فشار زباني (كه باعث مي‌شود بلعيدن 2 يا 3 بار تكرار شود)، برگشت حلقي ـ دهاني يا بازگشت معدوي ـ مري تكه‌هاي غذا يا اختلالات در قدرت حركت گلويي فراهم مي‌كند.

فشارسنجي و pH سنجي ابزارهاي تشخيصي  سودمندي براي ارزيابي و بررسي اشكال در بلعيدن غذا در قسمت مري هستند، اگر براي بررسي‌هاي اوليه در بيماران مبتلا به اين بيماري نبايد درنظر گرفته شوند. در حقيقت اشكال در بلعيدن غذا از نوع اختلال در مري بايد پزشك را وادار به ملاحظه‌ي همه اختلالات ارگانيكي كند كه ممكن است مانع عبور يك تكه غذا شوند (آماس سرطاني، مري، تومورهاي خوش خيم، پرده‌هاي گلويي، كوره راه زنكر، تنگي مجراي مادرزادي، عواقب جراحي و غيره). از آنجايي كه ترديد و سوءظن يك تشخيص مي‌تواند منجر به انتخاب صحيح وسايلي شود كه قابليت ارائه‌ي تصاوير مربوط به ريخت‌شناسي را داشته باشند (آندوسكوپي دستگاه هاظمه، سونوگرافي با اشعه‌ي ماوراء بنفش، CT & MRI).

اهميت فشارسنجي براي مطالعه‌ي دگرگوني‌هاي كاركردي در مري پايه‌ريزي شده است، اما اين موضوع اصلي در مطالعات راجع به حلق يا ماهيچه‌ي باسطه‌ي مري نيست، به خاطر اين حقيقت كه تغييرات در آهنگ ماهيچه‌اي، در اين نواحي بسيار سريع‌تر از (و بنابراين مشكل در كشف و يافتن) آنهايي است كه در ناحيه‌ي مري هستند، جايي كه ماهيچه‌ها نرم‌تر هستند.

pHسنجي 24 ساعته صورت گرفته در بخشي كه بيمار در بيمارستان نخوابيده، ولي از آنجا دستور مي‌گيرد، معمولاً حساس‌ترين آزمايش براي تشخيص بازگشت معدوي ـ مري محسوب مي‌شود و امكان مرتبط كردن علائم را به بازگشت با 95% ويژه و معين بودن و 90% حساسيت ميسر مي‌كند.

ملاحظات پزشكي قانوني

اهميت و ارزش نتيجه‌بخش هر آسيبي كه ناشي از اختلالات در بلعيدن باشد، طبق دايره‌ي قانوني مشمول تغيير مي‌كند.

در حقيقت، از يك ديدگاه كيفري، تغييرات در بلعيدن ناشي از آسيب و جراحت رسيدن به بافت‌هاي دستگاه تنفسي ـ گوارشي (كه داراي ويژگي‌هاي كاربردي چندگانه هستند، چرا كه چندين وظيفه‌ي فيزيولوژيكي دارند) مي‌تواند در جرم و جنايات عليه افراد به ويژه در كساني كه ديگر جراحت بدني ديده شده‌اند يا حداقل در جرائمي كه آسيب و جراحت بدني يك رويداد و پيشامد مرتبط است، يافت مي‌شود. در قوانين كيفري، حمله به سلامتي شخصي، عنصر هدف يك جرم است كه منجر به جراحت يا آسيب شخص مي‌شود.

در موارد مدني و همچنين در موارد خصوصي يا اجتماعي، جريانات بيمه‌اي، ارزيابي خسارت براي آسيب‌هاي شخصي شامل تغييرات در بلعيدن، مشكل سازتر و پيچيده‌تر است. در اين موارد، تشخيص اين موضوع كه كدام پارامترها به عنوان مرجع مورد استفاده براي ارزيابي كردن و تعين اندازه‌ي آسيب و جراحت بر حسب بازپرداخت هستند، ضروري است.

حدود آسيب ديدگي دائمي، به عنوان پيامد آسيب رسيدن به بافت‌هاي طراحي شده براي بلعيدن، بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل كم، ‌كاركرد نسبي را معيوب كرده و كاهش دهد، اما تا اندازه‌اي كه قابل پيگيري باشد و به روشي اندازه‌گيري شود.

قبل از اينكه آسيب و جراحت بيولوژيكي به عنوان يك پارامتر شناخته شدخه معرفي مي‌شود، تنها يك كاهش انتزاعي مختصر در توانايي يك فرد براي انجام هر كار خاص و معيني، در ارزيابي خسارت مورد ملاحظه قرار مي‌گرفت.

با طرح و معرفي سلامتي بيولوژيكي كامل، اين موضوع درنظر گرفته شد و به عنوان يك شرط اساسي تصديق شد كه حتي اگر آن اساساً از يك فرد به ديگري بر اساس ساختمان و وضع طبيعي بيولوژيكي فردي تفاوت داشته باشد، جراحت در ارتباط با ظرفيت و توانايي عمومي كاري يك فرد محسوب نمي‌شود، بلكه به عنوان يك دارايي او و حقوق او براي برخورداري از يكپارچگي روحي ـ بدني به عنوان يك كيفيت زندگي محسوب مي‌شود.


تحقیق در مورد آرامش روانی

تحقیق در مورد آرامش روانی

تحقیق در مورد آرامش روانی

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 14 صفحه 

 آرامش روانی

 نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادی معاشرتهای بی بندوبار ، هيجانها و التهابهای جنسی را فزون می‏بخشد.

غريزه جنسی ، غريزه‏ای نيرومند ، عميق و " دريا صفت " است ، هر چه بيشتر اطاعت شود سركش‏تر می‏گردد ، همچون آتش كه هر چه به آن بيشتر خوراك بدهند ، شعله ورتر می‏شود
اسلام به قدرت شگرف اين غريزه آتشين توجه كامل كرده است .و تدابيری برای تعديل و رام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين‏ زمينه هم برای زنان و هم برای مردان ، تكليف معين كرده است  .

يك وظيفه مشترك كه برای زن و مرد ، هر دو ، مقرر فرموده مربوط به نگاه كردن است :
«
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم . . . قل للمؤمنات‏ يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن

». خلاصه اين دستور اينست كه زن و مرد نبايد به يكديگر خيره شوند ، نبايد چشم چرانی كنند ، نبايد نگاههای مملو از شهوت به يكديگر بدوزند ، نبايد به قصد لذت بردن به يكديگر نگاه كنند .

يك وظيفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن اينست كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند.

به هيچ وجه و هيچ صورت و با هيچ شكل و رنگ و بهانه‏ای كاری نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند

روح بشر فوق العاده تحريك پذير است . اشتباه است كه گمان كنيم‏ تحريك پذيری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می‏گيرد

چرا در دنيای غرب اينهمه بيماری روانی زياد شده است ؟ علتش آزادی‏ اخلاقی و جنسی و تحريكات فراوان است كه به وسيله جرائد و مجلات و سينماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غير رسمی و حتی خيابانها و كوچه‏ها انجام می‏شود

                                                                                                     
  استحكام پيوند خانوادگی

 شك نيست كه هر چيزی كه موجب تحكيم پيوند خانوادگی و سبب صميميت رابطه زوجين گردد ، برای كانون خانواده مفيد است و در ايجاد آن بايد حداكثر كوشش مبذول شود . و بالعكس هر چيزی كه‏ باعث سستی روابط زوجين و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی‏ زيانمند است و بايد با آن مبارزه كرد

استواری اجتماع                                                                                       آنچه كه مخالفين حجاب خرده‏گيری كرده‏اند و گفته‏اند : " حجاب موجب فلج كردن نيروی نيمی از افراد اجتماع است

بی حجابی و ترويج روابط آزاد جنسی موجب فلج كردن نيروی اجتماع است .
آنچه موجب فلج كردن نيروی زن و حبس استعدادهای او است حجاب به‏ صورت زندانی كردن زن و محروم ساختن او از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنين چيزی وجود ندارد

اسلام نه می‏گويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه می‏گويد حق تحصيل علم و دانش ندارد - بلكه علم و دانش را فريضه مشترك زن و مرد دانسته است - و نه فعاليت اقتصادی خاصی را برای زن تحريم می‏كند .

اسلام‏ هرگز نمی‏خواهد زن بيكار و بيعار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آيد . پوشانيدن بدن به استثناء وجه و كفين مانع هيچگونه فعاليت فرهنگی يا اجتماعی يا اقتصادی نيست . آنچه موجب فلج كردن نيروی اجتماع است آلوده‏ كردن محيط كار به لذتجوئيهای شهوانی است
آيا اگر پسر و دختری در محيط جداگانه‏ای تحصيل كنند و فرضا در يك محيط درس می‏خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هيچگونه آرايشی نداشته باشند بهتر درس می‏خوانند و فكر می‏كنند و به سخن استاد گوش می‏كنند يا وقتی كه‏ كنار هر پسری يك دختر آرايش كرده با دامن كوتاه تا يك وجب بالای زانو نشسته باشد ؟

آيا اگر مردی در خيابان و بازار و اداره و كارخانه و غيره‏ با قيافه‏های محرك و مهيج زنان آرايش كرده دائما مواجه باشد بهتر سرگرم‏ كار و فعاليت می‏شود يا در محيطی كه با چنين مناظری روبرو نشود ؟

اگر باور نداريد از كسانی كه در اين محيط كار می‏كنند بپرسيد . اگر باور نداريد تحقيق كنيد .
ارزش و احترام زن                                                                                        حريم نگه‏داشتن زن ميان خود و مرد يكی از وسائل مرموزی بوده است كه زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده كرده است

.اسلام زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند

اسلام مخصوصا تأكيد كرده است كه زن هر اندازه متين‏تر و با وقارتر و عفيفتر حركت كند و خود را در معرض نمايش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‏شود

در تفسير آيات سوره احزاب كه قرآن كريم پس از آنكه‏ توصيه می‏كند زنان خود را بپوشانند، می‏فرمايد

" « ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤذين

                  و بدانید که حجاب مصونیت است نه محدودیت

بسم رب النور!

شبهه اي که در ذهنيت بعضي افراد هست اين است که خيال ميکنند حجاب براي زن محدوديت و حصاري است که خانواده و همسر براي او ايجاد نموده است، بنابراين نشانه ضعف و محدوديت زن است.

اما راه حل اين شبهه در قرآن کرديم چنان آمده است که زن بايد کاملآ درک کند که حجاب او تنها مربوط به فرد نيست تا بگويد من راضي ام، حجاب زن مربوط به خانواده نيست تا اعضاي خانواده رضايت دهند، حجاب زن حق الهي است

حجاب باعث حرمت بخشيدن به شخصيت زن ميشود و حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه شوهر ،و نه ويزه برادر و فرزندانش مي باشد، چون حرمت و حيثيت زن به عنوان حق الله مطرح است و خداي سبحان زن را با سرمايه عاطفه آفريد که معلم رقت باشد و پيام عاطفه بياورد!
هنگامي كه زنان بدون پوشش لازم وبا قيافه اي فريبنده در صحنه اجتماع و مردم ظاهر شوند، قطعآ در چنين جامعه اي زنان و مردان به ويژه جوانان اعصابي آرام و قلبي مطمئن نخواهند داشت زيرا از ديدن يكديگر در چنين وضعي فوق العاده تحريك گرديده و به بيماري هاي اعصاب و روان گرفتار مي شوند و هيجانات روحي با شدت تمام افكار آنان را پريشان خواهد ساخت.
زماني كه زن همچون کالا در بازار مشترك جوانان هوس باز قرار ميگيرد،حرمتش شکسته ميشود، آمار طلاق ها بالا مي رود، عشق و صفا از ميان خانوداده رخت مي بندد و شماره فساد و بي بند و باري روز به روز افزايش مي يابد.

خبرگزاري فارس: پس از سه ماه تنبيه انضباطي يك دانش‌آموز ايراني، مسئولان آموزش و پرورش شهر پاريس حكم اخراج او را از تحصيل در فرانسه به دليل داشتن پوشش اسلامي صادر كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس «زينب» كه از دو سال پيش در يك كالج در پاريس مشغول تحصيل بود با شروع سال تحصيلي جديد و در پي تصويب قوانين ضد اسلامي در فرانسه به جاي پوشش هميشگي خود، از نوعي پوشش با نام «بندانا» كه استفاده از آن براي زنان در كشورهاي غربي مرسوم است استفاده كرد تا به اين طريق هم موهاي خود را پوشانده باشد و هم اينكه امكان ادامه تحصيل اشته باشد.

اما مدير مدرسه از حضور وي در مدرسه جلوگيري نمود و اعلام كرد طبق قانون جديد فرانسه، داشتن هرگونه علامت مذهبي در مدرسه ممنوع مي‌باشد.

با وجود اعتراض اين دانش‌آموز ايراني مبني بر اينكه وي هيچ گونه پوششي كه معرف علامت مذهبي باشد نداشته و روسري او كه موسوم به «بندانا» مي‌باشد مورد استفاده بسياري از زنان و دختران فرانسوي است و نزد هيچ كس اين روسري نشانه مذهبي تلقي نمي‌شود، مسئولان آموزش و پرورش پاريس از حضور اين دانش آموز مسلمان ايراني بر سر كلاسهاي درس جلوگيري كردند.

مسئولان مدرسه نيز تا معلوم شدن تكليف دانش‌آموز اقدام به تنبيه او كرده و او را از رفتن سركلاس محروم نمودند

زينب هر روز در مدرسه به سالني كه معمولاً دانش آموزان خاطي و مسئله دار را در آن نگهداري مي‌كنند هدايت مي‌شد.

اين كار در مدت سه ماه گذشته ادامه داشت تا اينكه مدير مدرسه به وي پيشنهاد داد كه در صورتي كه حاضر باشد گوش‌ها و مقداري از موهايش را از «بندانا» بيرون بگذارد، مي‌تواند سركلاس حاضر شود.

اما اين دانش آموز ايراني اعلام كرد كه براي او هيچ فرقي بين نشان دادن مقداري از مو و گوش‌ها با برداشتن كامل حجاب نيست.

در پي رد اين درخواست و پس از سه ماه تنبيه انضباطي مسئولين اين كالج كه در حومه پاريس واقع است، تشكيل جلسه دادند و حكم اخراج دائمي اين دانش آموز ايراني را از مدرسه به دليل پوشش موهاي سر به خانواده وي اعلام كردند.

 

 


تحقیق در مورد ارتباط پیش از ازدواج

تحقیق در مورد ارتباط پیش از ازدواج

تحقیق در مورد ارتباط پیش از ازدواج

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 9 صفحه 

ارتباط جنسی پیش از ازدواج ( درگوشی های مشاور با دختران و پسران)

در این مقاله به بررسی روابط جنسی پيش از ازدواج می پردازم. اينکه نگرش گروه های مختلف به اين عمل چيست و اينکه داشتن اين رابطه چه نتايج مثبت و منفی می تواند در زندگی آينده فرد داشته باشد؟ لازم به ذکر است  ما  برای تمامی اديان و مذاهب احترام قائل هستم اما معتقدیم صحبت نکردن ما در مورد یک مطلب شایع نه تنها باعث حذف آن نمی شود بلکه می تواند باعث گمراهی بدلیل ندانستن جنبه علمی مسئله و آسیب جبران ناپذیر به فرد شود ما (همکاران شما در سایت پزشکان بدون مرز ) از معتقدترین پزشکان به دین ، فرهنگ و سنت می باشیم و در برنامه درگوشی  بيشتر تلاش می کنیم تا جديدترين يافته های علمی را در پاسخ به سئوالات دريافت شده در اختيار افراد قرار بدهیم و در نهايت اين مسئوليت و تصميم خود فرد است که چه کاری برايش بهتر است و چه خط فکری را می خواهد دنبال کند.

رابطه جنسی پيش از ازدواج در اکثر جوامع از نظر اخلاقی عملی غيرقابل قبول شمرده می شود. در چند دهه اخير، در برخی جوامع غربی از شدت اين مسئله تا حدی کاسته شده اما هنوز هم در خانواده های سنتی، مذهبی و يا اشخاصی که از طبقات بالای اجتماع هستند تجربه جنسی افراد به خصوص خانم ها را صرفا در قالب ازدواج، مشروع و موجه می دانند.

منع افراد از داشتن روابط جنسی پيش از ازدواج تنها مختص اسلام نيست، بلکه دردستورات اديان ديگر مثل دين يهود و اکثر فرقه های مسيحيت هم افراد از داشتن روابط جنسی پيش از ازدواج به شدت منع شده اند.

در برخی اديان هم مثل بوديسم اگر دو نفر انسان بالغ با ميل شخصی شان و بر اساس علاقه ای به هم دارند با هم وارد رابطه جنسی بشوند حتی اگر ازدواج نکرده باشند، ايرادی ندارد، به شرطی که هيچ نوع آسيبی به طرفين نرسد.

اما مذهب تنها يکی از تعيين کننده های خط فکری افراد است. تعيين کننده قوی ديگر فرهنگ هر قوم و يا جامعه است. مثال ساده اش اين است که در کشورهای مسلمان که از يک دين پيروی می کنند، نگرشهای مختلفی نسبت به روابط جنسی وجود دارد.

تعيين کننده بعدی هم که قانون است. معمولا قانون قدرت فرهنگ و مذهب را ندارد اما در نهايت فاکتور تعيين کننده ای در نحوه عملکرد افراد می تواند داشته باشد.

موارد ذکر شده در واقع بستر این مقاله را فراهم می کند. با توجه به اينکه مخاطبين اين سایت اکثرا از کشورهای فارسی زبان هستند، از نظر فرهنگی با هم اشتراکاتی دارند. حتی اگر در کشورهای غربی زندگی می کنند تا حدی از فرهنگ خانوادگی و اجتماعی که در آن بوده اند تاثير گرفته اند .

در مجموع، در فرهنگ ما جدای از دستورات مذهبی، فرهنگ جامعه و خانواده پذيرش روابط پيش از ازدواج را ندارد. اما افراد مختلف حتی درون يک جامعه هم با توجه به شرايط خانوادگی و ترجيحات شخصی که دارند در اين مورد نظرات متفاوتی دارند واين عدم پذيرش بدان معنا نيست که همه افراد رابطه جنسی را تنها پس از ازدواج تجربه می کنند. برخی افراد رابطه جنسی کامل را پيش از ازدواج تجربه می کنند و بعضی ديگر هم راه های جايگزين را انتخاب می کنند.

راه های جايگزين عبارتند از: خويشتن داری، خود ارضايی، رابطه جنسی از راه دهانی و رابطه جنسی از راه مقعد.

خويشتن داری: در جوامع مذهبی ارزش والايی برای انسان قائل هستند (بطور مثال در اسلام از انسان به عنوان اشرف مخلوقات ياد شده). بنابراين برای افرادی که انسان را دارای روح والا و قدرت معنوی می دانند قبول کردن اينکه او نتوانسته به شهوت خود فائق شده و رابطه جنسی اش را تنها در قالبی پذيرفته انجام دهد کار راحتی نيست.(ما و جامعه و فرهنگ فارسی ، برای این افراد ارزش والایی قائل هستیم و از نکات جالب آن است که افرادی که راه های دیگر را برای خود انتخاب کرده اند در طی مصاحبه با همکاران ما به تعریف و تمجید این گروه پرداخته اند )


تحقیق در مورد آرکئوپتریکس

تحقیق در مورد آرکئوپتریکس

تحقیق در مورد آرکئوپتریکس

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 2 صفحه 

 

 

 

آرکئوپتریکس، یا نیاپرنده (به انگلیسی: Archaeopteryx) به معنای بالدار قدیمی، دایناسوری گوشتخوار از دورهٔ ژوراسیک[۳] می‌باشد. این دایناسور از نیاکان پرندگان به شمار می‌رود.

آرکئوپتریکس از کلمه یونانی |ἀρχαῖος به معنی باستانی و کلمه یونانی |πτέρυξ به معنای بالدار گرفته شده و به معنای کهن‌بال است. این پرنده گاه با نام آلمانی Urvogel (نیا-پرنده) نیز نامیده می‌شود.

آرکئوپتریکس حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ میلیون سال قبل در دوران گذشته ژوراسیک زندگی می‌کرده در مجمع‌الجزایری در دریای گرمسیری کم‌عمق در جنوب آلمان زمانیکه اروپا خیلی نزدیک به استوا بوده‌است.

اندازه و شکل آرکئوپتریکس مثل زاغی اروپایی[۴] است که می‌توانسته تا ۵/. متر در طول رشد کند. با وجود اینکه آن‌ها اندازهٔ کوچک، بالهای وسیع و توانایی برای پرواز داشتند، آرکئوپتریکس نسبت به پرندگان امروزی اشتراکات بیشتری با دایناسورهای دَدپا [۵] کوچک داشتند بخصوص، ویژگی‌های بعدی را با دینونیکوسور[۶] (درومااوساروس[۷] و ترودونتیدس[۸] به اشتراک می‌گذارند آرواره‌ها با دندان‌های تیز، سه انگشت با چنگال‌ها، یک دم استخوانی بلند، انگشتان پای دوم (چنگال کشنده)، پرها و ویژگی‌های اسکلتی مختلف.

اولین نمونه کامل از آرکئوپتریکس در سال ۱۸۶۱ اعلام شد، پس از فقط ۲ سال چارلز داروین[۹] تحقیقاتش را روی گونه اصلی منتشر کرد و یک بخشی از مدرک کلیدی بحث در مورد تکامل[۱۰] شد. در طی سال‌ها، بیشتر از نه سنگواره از آرکئوپتریکس بدست آمده‌است


تحقیق در مورد تاریخچه نفت

تحقیق در مورد تاریخچه نفت

تحقیق در مورد تاریخچه نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

 

 

تاریخچه نفت:

روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم (Petroleum) و به فرانسه پترول (Petrol) می گویند. از دو کلمه لاتین پتروس و اولئوم یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستائی کلمه (نپتا) به معنی روغن معدنی است که کلدانیها و عربها آن را از فارسی گرفته و نفت خوانده اند ولی دوتن از مستشرقین غربی به نامهای پرفسورهرتزفلد(Hertz fled) وپرفسوربیلی(Bailey) معتقدند که کلمه نفت از فعل "ناب" فارسی به معنی ضد رطوبت گرفته شده است.

مواد نفتی از قدیم شناخته شده و از ابتدای شناسائی تا به امروز قدم به قدم براهمیت آن افزوده گردیده است. تاریخ هردوت که حدود 450 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده نشان می دهد که از نفت و مشتقات آن از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح استفاده می شده است و همچنین اسناد تاریخی گویای این واقعیت است که دو هزار سال پیش در اروپا بخصوص جزیره سیسیل مردم با نفتی که از سطح زمین بالا آمده و به صورت چشمه ای کوچک در می آمده آشنائی کامل داشته و از آن استفاده می کرده اند.

از اواسط قرن نوزدهم میلادی که اولین کاوشهای علمی برای دست یابی به نفت آغاز شد تا به امروز این ماده انرژی زا و سیال سرمنشاء دگرگونیهای بسیاری در زندگی بشر گردیده که همگی آنها قابل تعمق و بررسی می باشند.

نفت از یک طرف جهش برق آسای صنعت و تکنولوژی راموجب گردید و از طرف دیگرمحور بسیاری از برخوردها و تصادمات بین المللی و تصمیم گیریهای سیاسی قرار گرفت. سیاستمداران با توجه به نقش ارزنده نفت و نیاز مبرمی که به این ماده حیاتی دارند مهمترین نقشهای اقتصاری خود را بر پایه غارت و چپاول منابع کشورهای صاحب نفت قرار داده اند. آنها به خوبی می دانند که هر چه منابع نفتی دنیا را بیشتر در اختیار داشته باشند از یک طرف کشورهای محتاج به نفت را تحت سلطه خود داشته باشند از طرف دیگر صنایع سنگین شان را تغذیه کرده و به سرعت بازارهای جهانی را به خود اختصاص می دهند. بدین ترتیب به منابع نفتی کشورهای غیر صنعتی صاحب نفت توسط نفت خواران جهانی استثماری را جان بخشیده و جایگزین شیوه های قبلی زور گویان تاریخ گشته است.   

..... و اما در ایران

در نگرشی به تاریخ تحولات نفتی در ایران می بینیم از زمانیکه در سال 1280 شمسی اولین امتیاز استخراج منابع نفتی توسط مظفرالدین شاه قاجار به یک انگلیسی بنام ویلیام دارسی داده شد نفت طلای سیاه بلای ایران و سرمنشاء تمامی نگون بختی ها گردید. از آن پس بود که نفت و مسائل مربوط به آن ترجیع بند کلیه تغییرات و نابسامانیها گردید.

براساس این قرارداد که مطالعه متونش چیزی جز لعن و نفرین بر جا نمی گذارد ویلیام دارسی انگلیسی متعهد گردید در مقابل بهره برداری از منابع نفتی جنوب ایران سالیانه فقط شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز از منابع حاصله به دولت ایران بپردازند.تلاش دارسی پس از هفت سال بالاخره در سال 1287 در مسجد سلیمان به ثمر رسیده و چاهی که در این ناحیه حفر شده بود به نفت برخورد.

به دنبال این موفقیت ناگهان انگلیس روی کار آمده و بر امتیاز دارسی چیره شد و تمام امور را بدست گرفت بالاخره در سال 1330 بدنبال مبارزه ای سخت و طولانی و در اثر مجاهدتهای رهبران مذهبی و سیاسی وقت و حمایت بی دریغ مردم از آنان نفت ایران ملی شد.

 

کاشف نفت:

مصرف نفت در گذشته به علت عدم دسترسی به این ماده حیاتی اختصاص به یک نوع مصارف جزئی داشت یعنی در نقاطی که نفت به صورت خود جوش یا حفریت ابتدائی بدست می آمد در حد همان منطقه و در مصارفی کم اثر خلاصه می شد. اما با روی کار آمدن حفاری های علمی مصرف نفت بالا گرفت و با بالا رفتن مصرف ارزشهای

آن هم بیشتر شناخته شد.

بهمین خاطر اولین عملیات حفاری را که در سال 1859 صورت گرفت باید بعنوان نقطه عطف در تاریخ صنعت نفت بحساب آورد.

 

منشاء نفت و تشکیل مخازن نفتی:

می دانیم که سنگهای متشکله پوسته زمین را دو دسته بزرگ تشکیل می دهند.یکی از سنگهای آتش فشانی که به صورت گداخته ازاعماق زمین خارج شده و پس از سرد شدن به صورت فعلی باقی مانده و دیگری سنگهای رسوبی که توسط آب باران و جریان رودخانه ها به داخل دریاها رانده شده و طی سالهای زیاد طبقه طبقه روی هم انباشته و بر اثر فشار طبقات متراکم گشته اند. امروزه اکثر دانشمندان معتقدند که نفت باقیمانده حیوانات و نباتاتی است ذره بینی با اسم "پلانگتون" که اجساد آنها در لابلای رسوبات گفته شده باقیمانده و سپس بر اثر فشار و حرارت و فعل و انغعالات شیمیائی بصورت نفت تغییر یافته و میان خلل و فرج برخی از لایه های زمین محبوس مانده اند.

نفت خام از ترکیبات بیشمار هیدروژن و کربن بوجود آمده که معمولا" هیدروکربن نامیده می شود. در ترکیبات نفت خام مقادیر بسیار کمی از عناصر دیگر نیز وجود دارند که ناخالصی آنرا تشکیل می دهند.این هیدروکربورها بنابر نسبت ترکیب کربن و هیدروژن دارای خواص متفاوت بوده و از لحاظ رنگ و شکل,سبکی یا سنگینی با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی خیلی سبک بوده به صورت گاز می باشند و برخی مایع و پاره ای کاملا" جامد هستند مانند آسفالت و قیر. بنابراین هیدروکربورها بر حسب شرایط اولیه در هر نقطه از زمین به صورتهای مختلفی یافت می شود.      نفت خام که معمولا" مقداری آب شور و گاز بهمراه دارد در حفره های بسیار ریز قسمتهای مناسبی از قشر زمین که

اصطلاحا" آنها را تله های نفت گیر (Oil Traps) مینامند در طول سالیان دراز انبار شده

اند.       

 چگونگی تشکیل و منشاء بسیاری از مواد معدنی منجمله نفت بوسیله آزمایشهای شیمیایی و ذره بینی معلوم می گردد. مثلا" با آزمایش ذره بینی زغال سنگ و تحقیق در چگونگی تشکیل لایه های مجاور معدنی آن معلوم می شود که منشاء زغال سنگ درختهایی است که در سواحل دریاهای قدیم می روئیدند و سپس در زیر لایه های متعدد زمین مدفون گشته و پس از گذشت زمان بصورت رگه های زغال سنگ درآمده اند. اما طرز تشکیل نفت را نمی توان با آزمایشهای ذره بینی و یا آزمایش سنگی که در آن جمع شده معلوم ساخت زیرا نفت مایعی روان که از نقطه ای به نقطه دیگر جریان یافته و در نتیجه ممکن است در جایی غیر از محلی که بوجود آمده است جمع گردد.

نفت بصورت دریاچه یا رود در انبار زیرزمینی قرار نگرفته بلکه در بین قسمتی از منافذ ریز و خلل و فرج لایه های مخصوص زمین یافت می شود و بقیه فضای این خلل و فرج را آب گرفته است. لایه هایی که نفت در آن جا گرفته بیشتر سنگ های آهکی و منفذدار و متخلخل است.

در این لایه های منفذدار آب و نفت و گاز با هم جای گرفته اند, منتها به ترتیب وزن مخصوص آنها, آب که از همه سنگین تر است در زیر نفت و گاز در بالای آن.

 

هجرت نفت:

بطور کلی می توان نفت و گاز به صورت قطرات یا حبابهای بسیار کوچکی تشکیل یافته و قسمتی از خلل و فرج لایه ای که در آنجا بوجود آمده اشغال می کند. قسمت دیگر این خلل و فرج را معمولا" آب نمک دریا که در آنجاگیر افتاده است می گیرد. لایه های رسوبی را که قطرات نفت در آنجا بوجود می آید اصطلاحا" مادر سنگ یا لایه نفت زا می گویند. قطرات نفت به ندرت در همان محل و لایه ای که تشکیل یافته می مانند,بلکه براثر عواملی از آنجا حرکت کرده و در لایه دیگری بنام مخزن جمع می شوند این حرکت و تغییر محل را در اصطلاحا" هجرت نفت می گویند.

هجرت نفت شامل دو مرحله جداگانه است:

یک حرکت نفت آب و گاز از لایه اصلی یا مادر سنگ مخزن که آن را هجرت نخستین گویند و دیگر حرکت آن درون سنگ مخزن که در نتیجه جدا شدن گاز و نفت و آب و قرار گرفتن آنها بصورت وزن مخصوص صورت می گیرد, این را هجرت دوم می نامند. طی این مرحله است که در سنگهای مخصوصی بنام نفت گیر به دام می افتد و از همین جاست که نفت استخراج می شود. البته حرکت یا هجرت نفت به کندی صورت می پذیرد و سرعت آن معادل سی تا شصت سانتی متر در سال است و اینجا معلوم می گردد که میلیونها سال گذشته تا منابع امروزی نفت در اعماق زمین تشکیل یابد.

 

ترکیبات نفت خام:

قسمت اعظم نفت خام از هیدروکربنهایی تشکیل شده است که عموما" از مقادیر کمی اکسیژن،گوگرد،ازت،وانادیوم و غیره در آن یافت می شود. عملیات فیزیکی در پالایش نفت مانند تقطیر تابع خواص هیدروکربنهای موجود آن و عملیات شیمیایی مانند تصفیه و گوگرد،ازت و غیره می باشد.

انواع گوناگون هیدروکربنهای نفت خام را در سری های مختلف می توان طبقه بندی نمود که از آن جمله مهمترین آنها پارافین ها،نفتین ها،آروماتیک هاو الفین ها می باشند.

 

پارافین ها:

اتمهای کربن با اتصال به اتمهای هیدروژن در طول یک خط ساختمان زنجیری پارافینهای نرمال را تشکیل می دهند ساده ترین پارافین که هیدروکربنی بسیار سبک است متان(CH4) نام دارد. پارافین بعدی در این سری اتان (C2H6) می باشد. متان و اتان از آنجائیکه در شرایط معمولی مایع نمی شوند به گاز خشک معروفند. مولکولهای بعدی این سری پروپان(C3H8) و بوتان(C4H10) می باشد اگرچه در شرایط متعارفی بصورت گاز هستند ولی به راحتی مایع شده و در مخلوط های مناسب به عنوان گاز مایع مصرف می شوند. مولکول بعدی که اولین پارافین مایع در شرایط متعارفی است پنتان(C5H12) نام دارد. پارافینهای نرمال می توانند از متان شروع شده و به پلیمرهایی شامل هزاران کربن در طول یک زنجیر ساده خطی ختم می شوند.

 

ایزوپارافین ها(ISO-ParaffinS):

 

ایزومرهای پارافین های نرمال هستند که در آن هر اتم کربن می توانند به یک و یا چهار اتم کربن دیگر بپیوندد.در پارافین ها با افزایش اتمهای کربن نقطه جوش بالا می رود ولی عموما" در تعداد مساوی کربن ایزوپارافین نسبت به پارافینها دارای نقطه جوش و ذوب پائین تر و عدداکتان بالاتر هستند فرمول کلی پارافینها CnH2n+2 می باشند که در آن n برابر تعداد کربن است.

 

نفتین ها:

نفتین ها شکل دیگری از هیدروکربنهای پارافین هستند که تقریبا" در همه انواع نفت خام وجود دارند. در این سری کربنها با پیوند با هم تشکیل یک حلقه بسته می دهند به این دلیل گاهی هم آنها را سیکلوپارافین (Cyclo-Paraffin) می نامند. ساده ترین نوع اشباع شده این سری سیکلوپروپان می باشد که در آن سه اتم کربن و شش اتم هیدروژن تشکیل مثلث را داده اند.

 

الفین:

الفین ها به پارافین های اشباع نشده اطلاق می گردد. در این ترکیبات دو اتم کربن به

جای اشتراک در یک جفت الکترون ،در دو جفت الکترون اشتراک دارند و اتصال مضاعف می باشند. ساده ترین الفین ،اتیلن C2H4 است که در آن دو اتم کربن در دو جفت الکترون شریک بوده و بقیه ظرفیت را با اتمهای هیدروژن پر می کنند. اتمهای متعدد کربن در ترکیبات الفین می توانند بصورت خطی مانند پارافین ها قرار گیرند گاهی ممکن است بیش از یک اتصال مضاعف در یک مولکول وجود داشته باشد مانند بوتادی انC4H6 که در آن صورت آنها را دی الفین می نامند.

 

ترکیبات متفرقه:

نمک که بصورت آب نمک به همراه نفت خام به دستگاههای پالایشی وارد می شود یکی از ناخالصی های عمده است که باعث گرفتگی مبدلهای حرارتی و تولید کک در لوله های کوره می گردد علاوه بر این نمکهای کلره مخصوصا" کلرورمنیزیم تولید اسیدکلریدریک می نمایند که خوردگی در دستگاههای پالایش بویژه در قسمتهای فوقانی برج تقطیر را سبب می گردد.

 

ازت:

هر چند که ترکیبات ازته نفت خام اهمیت چندانی ندارد ولی باعث کاهش فعالیت کاتالیستهای مورد استفاده در دستگاه کراکینگ و مرغوب سازی بنزین شده و گاهی اوقات با تشکیل نمکهای مختلف گرفتگی مسیر گازهای گردشی را موجب می گردند.

 

ترکیبات گوگرد:

گوگرد به اشکال مختلف مانند گوگرد خالص،هیدروژن سولفورهH2S و یا ترکیبات آلی گوگرد مانندR-SH در نفت خام وجود دارد ترکیبات گوگرددار در نفت خام باعث خورندگی بوی بد وسوختهای نفتی می گردند. به همین دلیل قیمت نفت خام با افزایش گوگرد موجود در آن کاهش می یابد. از متداول ترین ترکیبات آلی گوگردی نفت خام می توان مرکاپتانها،سولفیدها،دی سولفیدها و سولفیدهای حلقوی را نام برد.


پاورپوینت داده كاوي

پاورپوینت داده كاوي

پاورپوینت داده كاوي

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :   .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 30 اسلاید

 

 

 

 

 

سرفصل مطالب درس

 

 • مقدمه اي بر داده كاوي (تعريف، تاريخچه و مفاهيم)

 

 • جايگاه داده كاوي در فرايند كشف دانش

 

 • جايگاه داده كاوي در سازمان

 

 • مروری بر روشهاي داده كاوي
 • طبقه بندی
 • خوشه بندی
 • کشف قانون همبستگی
 • تشخیص و کشف خطا
 • کشف الگوی ترتیبی

 

 • مطالعه موردي: کاربرد داده کاوی در CRM شرکت بیمه
 • مقدمه
 • گسترش سيستم هاي پايگاه داده و ابزارهای متعدد برای ذخيره حجم بالاي داده ها

 

 • هزينه بالای انجام عمليات روی حجم انبوه داده از نظر نيروي انساني و مادي

 

 • نياز به روشهايي خودکار براي کشف دانش با کمترين دخالت کاربر
 • تاريخچه داده کاوي
 • از 1960
 • ایجاد سيستم ها ي جمع آوري و مديريت داده ها توسط IBM, CDC
 • ذخیره داده ها روی دیسک ها و کامپیوترها
 • بازیابی ایستا (محاسبه کل سود یک فروشگاه در 5 سال گذشته)
 • از 1980
 • ایجاد زبان پرس و جو برای تهیه گزارشات از پايگاه داده
 • شاخص گذاري و سازماندهي داده ها با DBMS هاي DB2 ، Oracle ، Sybase
 • بازیابی پویا در سطح رکورد (ميزان فروش يك كالا در يك شعبه بصورت روزانه)
 • از 1990
 • ايجاد پایگاه داده های چند بعدیData Warehouse و OLAP
 • بازیابی پویا در چند سطح (با امكان Drill Down )

OLAP اطلاعات کاملی از رخدادهای گذشته می دهد، ولی نمی تواند بگوید چرا اتفاق افتاده و یا پیش بینی کند.


تحقیق نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت

تحقیق نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت

تحقیق نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

 

 

نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت

نیروهای رقیب

رقبای موجود دریک صنعت می توانند  با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع  محصولات ، تبلیغات و.... با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد :

 • رقبای زیاد با مقیاس یکسان
 • رشد بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند.
 • عدم وجود تمایز درمحصولات که خریداران را درکمند خود نگه می دارد .
 • کالا فاسد شدنی است ویا هزینه سربار بالائی دارد که درصورت عدم فروش محصول ، زیان هنگفتی متوجه تولید کنندگان می گردد.

 

نیروهای رقیب

 

 • افزایش ظرفیت تولید وعدم توازن بین عرضه وتقاضا
 • بالا بودن هزینه خروج ،که ایجاد تغییردر تولید محصولات را محدود می کند .
 • وجود رقابت غیر سازنده بین فعالان صنعت وشاخ به شاخ شدن آنان با یکدیگر

 

 درنهایت با افزایش رقابت ، بلوغ صنعت افزایش یافته وقیمتها روبه کاهش خواهد گذاشت وبا کاهش سود این مشکل تشدید می گردد. دراینصورت برای بقاء بنگاهها ناگزیرند روشهای دیگری نظیر ایجاد تمایز درمحصولات ویا انتقال به فعالیت دیگر را پذیرا شوند.

 

تازه واردان  New Entrants)) :

 

رقبای جدید ، ظرفیت جدید ، تلاش برای کسب سهم بازار ونیز منابع رقابت را با خود خواهند آورد وبا ورود خود تهدیدات جدیدی را متوجه فعالان خواهند نمود. سرعت ورود برای تازه واردان به موانع ورود درصنعت بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

 • مقیاس اقتصادی
 • تمایز محصول
 • میزان سرمایه گذاری
 • مزیتهای کاهش هزینه
 • دسترسی به کانالهای توزیع
 • سیاستهای دولتی
 • کاهش قیمت (Dumping)

مقیاس اقتصادی:

 

 

 

زمانی که تولید کنندگان بزرگ باشند ، ورود به این بازار باید با ابعاد آنها سازگار باشد تا قادر به رقابت باشند،  درغیر اینصورت به لحاظ قیمت ، سیستم توزیع ، خدمات پس از فروش وامثالهم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.


تحقیق در مورد بدن سازی یا پرورش اندام

تحقیق در مورد بدن سازی یا پرورش اندام

تحقیق در مورد بدن سازی یا پرورش اندام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بدن  سازی یا پرورش اندام ورزشی است تخصصی و عمومی با کاربردی وسیع برای همه ی افراد سالم وبیمار برای رسیدن به اهداف زیر:

1- سلامت جسمانی ونشاط عمومی

2- کاهش وزن برای افراد سنگین وزن 

3- بالا بردن توان جسمی بمنظور شرکت در مسابقات ورزشهای دیگر

4-افزایش وزن برای افراد لاغر 

5- فرم دادن بدن

6- فیزیوتراپی یا حرکت درمانی  (تمرین بدن سازی برای درمان بسیاری از دردهای عضلانی )

۷- شرکت در مسابقات پرورش اندام

 

دوره افزایش حجم برای ورزشکاران رشته پرورش اندام

بر خلاف آنچه که از نام این مقاله پیداست، ما قصد تجویز استروئید، تستوسترون و یا موارد مشابه را نداریم. منظور ما از دوره در این بحث، کلا با برداشتی که ورزشکاران رشته های قدرتی از دوره دارند، زمین تا آسمان فرق دارد. زمانی که پای صحبت و درد دل ورزشکاران رشته های قدرتی و مخصوصا ورزشکاران رشته پرورش اندام می نشینیم، اکثریت قریب به اتفاق آنها از عدم رشد کافی و مطلوب بدنی شکایت داشته و در بسیاری از موارد نیز راه گریز از این شرایط نامطلوب را در مصرف استروئیدها می دانند.  شاید از شنیدن این موضوع زیاد تعجب نکنید که رقم قابل توجهی از ورزشکاران قدرتی، رژیم روزانه غذایی و حتی برنامه تمرینی خود را در طول 3 یا 4 سالی که تمرین می کنند، حتی یک بار هم عوض نکرده اند و با این وجود از کند بودن آهنگ رشد عضلانی اظهار نارضایتی کرده و نتیجه را نیز در مصرف استروئید خلاصه می کنند!!

قبل از فکر کردن به دارو و استروئیدها، تمرکز خود را بر روی تغذیه، تمرین و مکملهای غذایی متمرکز کنید. در صورتی که هنر استفاده صحیح و علمی از قدرت تمرین و تغذیه را به خوبی فرا گرفته گفته باشید و از مکملهای غذایی نیز برای رفع کمبودها و نواقص احتمالی موجود در رژیم روزانه غذایی بهره بگیرید، همانگونه که بارها و بارها نیز یادآوری کرده ایم، دیگر برای پرورش دادن عضلات خود در سطوح مبتدی و متوسط نیازی به استفاده از دارو و استروئیده نخواهید داشت.

دارو برای درمان بیماریهاست اما با اطمینان صد درصد می توانم بگویم که ورزشکاری که قصد پرورش دادن عضلات خود را دارد، نه تنها بیمار نیست بلکه در مقایسه با دیگر افراد نیز کمتر به بیماری های معمول و شایع دچار می شود.

کسانی که مقالات قبلی ما را مطالعه کرده اند، حتما به یاد دارند که همواره بر این نکته تاکید داشته ایم که وارد کردن شوک به بدن موثرترین راه برای تشدید رشد عضلانی است و بدن در صورتی که به تمرین و یا حتی به تغذیه روزانه عادت کرده باشد، دیگر نیازی به تغییراتی که شما در صدد آن هستید، احساس نخواهد کرد. نتیجه عادت کردن بدن به شرایط تمرینی را به صورت ایست رشد علانی و یا stop می بینید.

بسیاری از کسانی که به خیال خود، پرورش اندام کار می کنند و مدام نیز از کند بودن آهنگ رشد عضلانی گله مندند، در اصل در هر جلسه ای که به باشگاه می روند، حرکات و کارهای روز و یا روزهای قبل را تکرار کرده و کار نویی انجام نمی دهند.


دانلود پاورپوینت پمپ ها و راکتورها

دانلود پاورپوینت پمپ ها و راکتورها

دانلود پاورپوینت  پمپ ها و راکتورها

 

پمپ ها

تعریف:

   وسیله ای است که برای جابجایی سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود

 

تقسیم بندی پمپ ها :

 

تحقیق درباره امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام

تحقیق درباره امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام

تحقیق درباره امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

 

امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام

آفتاب - فرهنگ و انديشه: بايد تاكيد كرد كه علاقه امام خمينى به فلسفه عرفانى اسلامى در مراحل اوليه دوران تحصيلش، نه چيزى بديع است و نه امرى احساسى. با اين‏كه منابع مربوط در دسترسند، پيش از اين، هيچ محققى به تحليل منظم نظرات عرفانى و مابعدالطبيعى امام خمينى نپرداخته است. آنچه در پى مى‏آيد كوششى است در جهت اداى حق اين جنبه از ميراث امام خمينى .

 

مقدمه
در سال 1968 پنج‏سال پس از اخراج آيت‏الله روح‏الله خمينى از ايران، ساواك، پليس امنيتى شاه، به خانه او در قم يورش برد و اوراق و نوشته‏هاى وى، از جمله شروح و تفاسيرى را كه در دهه 1930 در باب عرفان نوشته بود، ضبط و توقيف كرد.

 
پانزده سال بعد، در سال 1983، پاره‏اى از آثار مفقود خمينى را يكى از طلاب در همدان پيدا كرد
او، كه نامش هرگز در گزارشهاى بعدى اين واقعه ذكر نمى‏شود، دو كتاب از فروشنده‏اى دوره‏گرد خريد كه، چون نتوانسته بود در بازار شهر خريدارى بيابد، به يكى از مدارس دينى آمده بود تا آنها را به مبلغ پنجاه تومان بفروشد.
يكى از اين دو كتاب، چاپ سنگى‏اى از شرح شرف‏الدين محمود قيصرى
 (
متوفاى 751/1350) بر فصوص الحكم ابن‏عربى بود كه در قرن نوزدهم در مصر انتشار يافته بود; و خود اين قيصرى، هم متفكر عرفانى استثنايى و هم از شارحان پرآوازه مكتب ابن‏عربى است
در حواشى كتاب، اين طلبه ،تعليقات دست‏نوشته بسيارى ديد كه، بر طبق سنت ديرپاى دستنويسى مسلمانان، در عين حال، هم شرح‏الشرحى بود بر متن اصلى فصوص‏الحكم و هم شرحى بر كتاب قيصرى

طلبه مذكور، با كمال تعجب، پى برد كه تعليقات حاشيه، كه به زبان عربى نوشته شده بود، امضاى  سيد روح‏الله خميني نیز را در پاى خود داشت

او، كه آنچه را ديده بود باور نمى‏كرد، كتاب‏ها را به سرعت نزد آيت‏الله حسين‏نورى، امام‏جمعه همدان برد، و او بى‏درنگ خط [امام] خمينى را در حواشى تشخيص داد.
 
و اما كتاب ديگر، معلوم شد كه رساله‏اى همراه با شرح و تفسير است در باب كلام شيعى، كه پسر ارشد آیت الله  خمينى،
 
سید مصطفى، بر آن تعليقاتى نوشته بود

چندين محقق مسلمان، به سرعت دست‏به كار انتشار اين آثار به‏تازگى كشف شده گشتند
اين محققان آثار مذكور را متعلق به موضوعات و مطالب عرفانى قلمداد كردندتحقیق در مورد ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم)

تحقیق در مورد ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم)

تحقیق در مورد ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم)

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

ابونصر فارابي‌ (ارسطوي‌ دوم)

 

زندگي‌ نامه(1)

-1-1 پس‌ از روزگار ترجمه‌ي‌ آثار يوناني‌ به‌ زبان‌ تازي، نخستين‌ حكيم‌ و فيلسوف‌ جامع‌ ايراني‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ فارابي‌ است.

‌ابونصر محمدبن‌ طرخان‌ بن‌ اوزلغ‌ فارابي، كه‌ او را فيلسوف‌ المسلمين‌ نام‌ داده‌اند، بي‌شك‌ يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ فيلسوفان‌ اسلام‌ و يكي‌ از نوابغ‌ ايران‌ است.

‌در نام‌ و اصل‌ و نسب‌ و منشأ او ميان‌ عالمان‌ رجال‌ اختلاف‌ است. ابن‌ النديم‌ در: الفهرست، و شهر زوري‌ در: تاريخ‌ الحكمأ، و ابن‌ ابي‌ اصيبعه‌ در: طبقات‌ الأطبأ نسبت‌ او را فارسي‌ مي‌دانند و برخي‌ از دانشمندان‌ روزگار ما هم‌ بر اين‌ عقيده‌اند.

 

-2-1 ما از روزگار زندگي‌ و جريان‌ حيات‌ فارابي‌ چيز زيادي‌ نمي‌دانيم‌ و نيز به‌ طور قطع‌ و يقين‌ نمي‌دانيم‌ كه‌ سير تحصيل‌ و كسب‌ دانش‌ و بينش‌ او به‌ چه‌ نحوي‌ بوده‌ است.

‌گفته‌اند كه‌ پدر فارابي‌ «امير لشكر» بوده‌ و اصل‌ او پارسي، و خود فارابي‌ در وسيع‌ يكي‌ از ديه‌هاي‌ فاراب‌ ماورأالنهر متولد شده‌ است.(2)

‌فارابي‌ يك‌ بار به‌ قصد تحصيل‌ از ماورأالنهر به‌ بغداد آمد و بيشتر علوم‌ را در همان‌ جا فرا گرفت. و در عربيت‌ ورزيده‌ شد، در حران‌ به‌ حلقه‌ي‌ درس‌ معلمي‌ نصراني‌ در آمد به‌ نام‌ يوحنابن‌ جيلان(3) و پيش‌ همو و شايد گروهي‌ ديگر از ترسايان‌ مجموعه‌هاي‌ ثلاثي‌ ورباعي(4) را فرا گرفت. فارابي‌ بار ديگر به‌ بغداد باز آمد و به‌ خواندن‌ كتابهاي‌ ارسطو و تأملات‌ فلسفي‌ خويش‌ پرداخت‌ و بيشتر كتابهاي‌ ارسطو را به‌ دقت‌ خواند و در وقوف‌ و آگاهي‌ به‌ دقايق‌ آن‌ كتب‌ مهارت‌ يافت‌ و سپس‌ به‌ خواندن‌ كتاب‌ «نفس» ارسطو آغاز كرد و آن‌ را به‌ كرات‌ خواند، چنان‌ كه‌ در آخر كتاب‌ نفس‌ ارسطو، مكتوبي‌ از او يافتند كه‌ نوشته‌ بود «اني‌ قرأت‌ هذا الكتاب‌ مأئه‌ مرة- من‌ اين‌ كتاب‌ را صد بار خواندم.(5) »

 

‌و هم‌ از او نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ من‌ كتاب‌ سماع‌ طبيعي‌ ارسطو را چهل‌ بار خواندم‌ و باز هم‌ بدان‌ نيازمندم(6).

 

‌ ارسطوي‌ ثاني‌

-3-1 فيلسوف‌ ما چندان‌ در تفسير و شرح‌ و دقت‌ در معاني‌ افكار ارسطو تبحر يافت‌ كه‌ به‌ قول‌ قرطبي‌ در طبقات‌ الحكمأ، «مشكلات‌ آن‌ را حل‌ و اسرار آن‌ را كشف‌ كرد و آنها را در كتابهاي‌ صحيح‌ عبارت، لطيف‌ اشارت‌ تدوين‌ كرد و آنچه‌ را كه‌ الكندي(7) و ديگران‌ در صناعت‌ تحليل‌ و شيوه‌هاي‌ تعليم‌ از آنها غفلت‌ كرده‌ بودند بيان‌ كرد و آن‌گاه‌ در كتابي‌ به‌ نام‌ احصأالعلوم‌ آنها را تعداد كرد و تعاريف‌ و اغراض‌ آنها را به‌ دست‌ داد، به‌ طوري‌ كه‌ طالبان‌ علم‌ همواره‌ از نظر و دقت‌ و طلب‌ راهنمايي‌ از آن‌ بي‌نياز نيستند.»(8)

‌اين‌ امور باعث‌ شد كه‌ فارابي‌ را معلم‌ الثاني‌ يا ارسطوي‌ دوم(9) لقب‌ دادند. حاجي‌ خليفه‌ از حاشيه‌ي‌ مطالع‌ نقل‌ كرده‌ است‌ كه: «مترجمان‌ مأمون‌ از كتابهاي‌ يونان‌ ترجمه‌هاي‌ مخلوطي‌ انجام‌ داده‌ بودند كه‌ ترجمه‌ي‌ يكي‌ با ترجمه‌ي‌ ديگري‌ توافق‌ نداشت، و اين‌ ترجمه‌ها همچنان‌ بدون‌ تحرير و شرح‌ و پيرايش‌ مانده‌ بود؛ بلكه‌ نزديك‌ بود كه‌ از ميان‌ برود، تا اينكه‌ حكيم‌ فارابي‌ به‌ وجود آمد؛ آن‌ گاه‌ پادشاه‌ زمان‌ او يعني: منصور بن‌ نوح‌ الساماني‌ از او خواست‌ كه‌ اين‌ ترجمه‌ها را گرد آورد و از ميان‌ آنها ترجمه‌ي‌ ملحض‌ و مهذب‌ و پيراسته‌يي‌ كه‌ مطابق‌ حكمت‌ باشد بپردازد. فارابي‌ اين‌ دعوت‌ را پذيرفت، و چنان‌ كه‌ او خواسته‌ بود كرد، و كتاب‌ خويش‌ را تعليم‌ ثاني‌ نام‌ نهاد، و از اين‌ رو او را معلم‌ ثاني‌ لقب‌ دادند. و اين‌ كتاب‌ همچنان‌ به‌ صورت‌ مسوده‌ در خزانه‌ منصور مانده‌ بود تا اينكه‌ ابن‌سينا بر آن‌ اطلاع‌ يافت‌ و از خلاصه‌ي‌ آن‌ كتاب‌ «شفا» را ساخت. و از بيشتر جاهاي‌ شفا فهميده‌ مي‌شود كه‌ خلاصه‌ي‌ تعليم‌ ثاني‌ است.»(10)

 

َ‌ نظرابن‌ خلدون‌ درباره‌ فارابي‌

-4-1 اين‌ قول‌ را كه‌ حاجي‌ نقل‌ كرده‌ است‌ و از چند نظر قابل‌ ترديد و تأمل‌ است‌ فقط‌ براي‌ مزيد اطلاع‌ نقل‌ كرديم‌ و الا درباره‌ علت‌ ملقب‌شدن‌ فارابي‌ به‌ معلم‌ ثاني‌ قول‌ معقول‌ و صحيح‌ آن‌ است‌ كه‌ ابن‌ خلدون‌ گفته‌ است:

«ارسطو را معلم‌ اول‌ بدين‌ جهت‌ گفته‌اند كه‌ او آنچه‌ از مباحث‌ و مسائل‌ منطق‌ متفرق‌ و پراگنده‌ بود جمع‌ كرد و در تهذيب‌ آنها كوشيد و بناي‌ آن‌ را استوار كرد و اول‌ علوم‌ حكيمه‌ و فاتحه‌ي‌ آنها قرار داد، و به‌ سبب‌ آنكه‌ فارابي‌ در اين‌ راه‌ كوشيد و تمام‌ آن‌ مسائل‌ را از ترجمه‌هاي‌ پراگنده‌ و مشوش‌ گرد آورد و در كتابي‌ خلاصه‌ كرد او را شبيه‌ ارسطو كرد و از اين‌ رو او را معلم‌ ثاني‌ لقب‌ دادند.»(11)

 


طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

 

 

مشخصات كلي

 

نام ونام خانوادگي :

 

هدف كلي درس

آشنايي دانش آموزاناحترام به بزرگترهاآشناشوند.

هدف هاي جزئي

 • دانش آموزان با احترام به بزرگترهاآشنا شوند.

2-دانش آموزان نسبت به احرتام به بزرگترها از خود علاقه نشان دهد.

 • دانش آموزان بهاهميت بدانند كه احترام بهبزرگتر هايك كارخوب است.
 • دانش آموزان به اهميت احترام به بزرگترها رابدانند.

5-دانش آموزان نتيجه احترام بهبزرگترها رابداند.

هدف هاي رفتاري

1-دانش اموزان 4 مورداز احترام به بزرگترها رابنويسند؟

2- دانش آموزان خاطرهاي از احترام رابه بزرگترها بنويسند ودركلاس بخوانند.

3-دانش اموزاندرمدرسه احترام به بزرگترها رارعايت كنند.

 • دانش آموزان نتيجهاحترامبه بزرگتره ارادرسه سطر توضيح دهد؟
 • دانش آموزان به سوالات پايان درس پاسخ دهد.

وسايل كمك آموزشي

كتاب تخته سياه تصاويري  از احترام به بزرگترها-

روش تدريس

پرسش پاسخ توضيحي قصه گويي

قبل شروع درس

ورودبه كلاس سلام واحوال پرسي حضوروغياب بررسي وضعيت روحي وراني وجسمي دانش آموزان بررسي تكاليف گذشته

ارزشيابي تشخيصي

پرسيدن سوالات ارزرشازدانش آموزان پرسيدن سوالاتي ازدرس جديد براي اين كه ميزاناطلاعات دانش آموزان را ببينيم ارزيابي كنيم

پاورپوینت در مورد كاربرد Modem در كامپيوتر

پاورپوینت در مورد كاربرد Modem در كامپيوتر

پاورپوینت در مورد كاربرد Modem در كامپيوتر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 13 اسلاید

 

ž

ابزارهاي مورد نياز براي کار کردن با اينترنت

1- يک دستگاه کامپيوتر .

پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران

پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران

پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 12 اسلاید

طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

طرح درس احترام به بزرگترها

 

 

مشخصات كلي

 

نام ونام خانوادگي :

 

هدف كلي درس

آشنايي دانش آموزاناحترام به بزرگترهاآشناشوند.

هدف هاي جزئي

 • دانش آموزان با احترام به بزرگترهاآشنا شوند.

2-دانش آموزان نسبت به احرتام به بزرگترها از خود علاقه نشان دهد.

 • دانش آموزان بهاهميت بدانند كه احترام بهبزرگتر هايك كارخوب است.
 • دانش آموزان به اهميت احترام به بزرگترها رابدانند.

5-دانش آموزان نتيجه احترام بهبزرگترها رابداند.

هدف هاي رفتاري

1-دانش اموزان 4 مورداز احترام به بزرگترها رابنويسند؟

2- دانش آموزان خاطرهاي از احترام رابه بزرگترها بنويسند ودركلاس بخوانند.

3-دانش اموزاندرمدرسه احترام به بزرگترها رارعايت كنند.

 • دانش آموزان نتيجهاحترامبه بزرگتره ارادرسه سطر توضيح دهد؟
 • دانش آموزان به سوالات پايان درس پاسخ دهد.

وسايل كمك آموزشي

كتاب تخته سياه تصاويري  از احترام به بزرگترها-

روش تدريس

پرسش پاسخ توضيحي قصه گويي

قبل شروع درس

ورودبه كلاس سلام واحوال پرسي حضوروغياب بررسي وضعيت روحي وراني وجسمي دانش آموزان بررسي تكاليف گذشته

ارزشيابي تشخيصي

پرسيدن سوالات ارزرشازدانش آموزان پرسيدن سوالاتي ازدرس جديد براي اين كه ميزاناطلاعات دانش آموزان را ببينيم ارزيابي كنيم